Gå till innehåll

Verktygsfält

Miljöövervakning

Vattnet är en av våra viktigaste naturresurser och används på många olika sätt. Inom Miljö och hälsa arbetar vi på olika sätt med vattenfrågor. I vårt arbete försöker vi att värna om vattenkvaliteten hos både ytvatten och grundvatten.

  • Vi tar prover i sjöar och vattendrag.
  • Vi har hand om kalkningen i kommunen.

Du kanske bor intill någon sjö eller något vattendrag, eller av någon annan anledning är intresserad av vattenkvaliteten. I så fall är Du välkommen att ringa oss så berättar vi mera.

Varför tas prover?

Vi tar vattenprover i några av kommunens sjöar och vattendrag enligt särskilda provtagningsprogram. Detta görs för att kunna följa förändringar i vattenkvaliteten.

I vår kommun är det vanligt att sjöar och vattendrag har problem med övergödning. Problemen med försurning har minskat kraftigt på senare år och det är endast några få sjöar som kalkas.

Genom att provtagningarna sker regelbundet kan vi följa trender och försöka prioritera åtgärder där de gör mest nytta. Resultaten kan som exempel utgöra underlag för kommunens planarbete, vid tillsynen av enskilda avlopp eller för prioritering av projekt eller åtgärder som bidrar till förbättrad vattenkvalitet. Våra provtagningsresultat används också av Länsstyrelsen i statusklassningen av sjöar och vattendrag som görs inom arbetet med vattenförvaltningen.

Under 2020 utvärderades kommunens vattenprovtagningar och sammanställdes i rapporten "Vänersborgs vattenprovtagning utvärdering 1976-2020". I den kan du läsa om läget i de sjöar och vattendrag som kommunen provtar.

Sjöar och vattendrag som Miljö och hälsa provtar

Sjöar
- Vassbotten
- Bollungen
- Hallsjön (Kalkuppföljning)
- Hullsjön (eget provtagningsprogram)
- Gundlebosjön
- Boteredsjön

Sjöarna provtas i regel 1 gång/år i augusti förutom Hullsjön som har ett eget provtagningsprogram.

Vattendrag
- Dälpan
- Hakerudsälven
- Ekenäs
- Edsätersbäcken

Vattendragen provtas i regel 4 gånger/år.

Även andra sjöar och vattendrag inom kommunen provtas regelbundet, till exempel av olika vattenvårdsförbund och inom ramen för olika vattenvårdsprojekt som exempelvis LEVA-projektet. Kommunen är medlem i bland annat Vänerns vattenvårdsförbund, Göta Älvs vattenvårdsförbund och Dalbergså - Holmsåns vattenvårdsförbund.

Mer information om resultaten från dessa provtagningar hittas på respektive vattenvårdsförbunds hemsida eller på VISS (vatteninformationssystem Sverige).

På kartan är nedan kan du gå in och titta var provpunkterna finns och se resultaten.

Kommunens vattenprovtagning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 december 2022