Gå till innehåll

Verktygsfält

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med miljöfrågor, detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor, geografisk information och mätning samt bistår kommunstyrelsen i arbetet med översiktlig fysisk planering. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten

Kart- och geodata

Vid Kart- och geodata bygger vi upp och underhåller kommunens grundläggande geografiska information. Här kan du bl.a. beställa nybyggnadskartor, grundkartor och bergvärmekartor. GIS är datoriserat informationssystem där vi hanterar och analyserar geografisk data och sammankopplar datainformation med geografiska lägen. Detta kan redovisas i bl.a. kartor och tabeller. Analyserna används som exempelvis underlag till utredningar inom olika förvaltningar.

Lantmäterimyndigheten

Kommunen har en egen lantmäterimyndighet. Här behandlar vi ärenden som rör nybildningar och avstyckningar av fastigheter, fastighetsgränser, servitut m.m. Vi hjälper även till med ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart, olika utredningar i äganderätts- och samfällighetsfrågor.

Plan och bygglov

Bygglov

Det är till oss du ska vända dig för upplysningar och information om sådant som rör planering och byggande i kommunen. Vi handlägger ansökningar om att bygga, bygga till, underhålla eller riva byggnader. Det är främst Plan- och bygglagen som ger ramar för hur vi får bygga och hur vi ska gå tillväga. Men även detaljplaner och områdesbestämmelser styr vad som är möjligt att göra.

Det finns ett bygglovarkiv där du har tillgång till bygglovshandlingar och där du kan köpa kopior av handlingarna.

Plan och fysisk planering

Hur vi planerar användningen av mark och vatten påverkar vår miljö och hela samhällets utveckling. Förändringarna finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Kommunens uppgift att bevaka att markanvändningen förenas med målen för den utveckling som vi vill ha.

Fysisk planering är en process där man utarbetar planer och regler för hur marken får användas och hur bebyggelsemiljön ska utformas.

Planer görs på olika nivåer; översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. I detta arbete ingår att miljö- och byggnadsförvaltningen informerar, redovisar och samråder med berörda parter och kommunens innevånare. Plan- och bygglagen och Miljöbalken är de viktigaste lagarna som vi grundar planarbetet och besluten på.

Miljö och hälsa

Miljö och hälsa har kommunens uppdrag att arbeta för efterlevnaden av de lagar och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, avlopp, livsmedel, tobak, strålskydd och naturvård.

Man deltar också i det lokala miljömålsarbetet, både vad gäller planering och genomförande. Klimatfrämjande åtgärder och naturvårdsprojekt med beviljade bidrag är andra stora arbetsuppgifter.

För att gynna ett barnperspektiv i samhällsutvecklingen är det miljö- och hälsoskyddsnämndens ambition att i kommande verksamhetsplaner och i varje tillämpligt ärende hålla sig till en strategi som främjar aspekterna,

  • rent dricksvatten och goda sanitära förhållanden,
  • bra närmiljöer för boende och skolor,
  • frisk luft och minskad respiratorisk sjukdom och
  • minskade kemiska och fysikaliska miljörisker

Miljö och hälsas insatser styrs även till mycket stor del av inkommande ärenden såsom anmälningar, klagomål, ansökningar och remisser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023