Gå till innehåll

Verktygsfält

Invånardialog

På den här sidan kan du se planerade, pågående och genomförda medborgardialoger i kommunen.

Vänersborgs kommuns vision Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet, bygger på att vi tillsammans skapar den framtid som vi vill ha. För att visionen ska bli verklighet är det viktigt att skapa former för delaktighet och dialog. Ett sätt att öka medborgarnas delaktighet är genom invånardialog.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det särskilt viktigt att säkra jämlika förutsättningar för att kunna delta i, och påverka, samhällsutvecklingen och skapa tillit till det demokratiska systemet.

Invånarna besitter kunskap om lokalsamhället och är experter på det som rör dem. För att fånga och ta tillvara dessa perspektiv, som annars kanske inte når beslutsfattarna, ska invånardialogen genomföras systematiskt.

Invånardialog är del i den politiska styrningen och ska fungera som stöd till den representativa demokratin.

Policy och handbok för invånardialog

Kommunfullmäktige har antagit en policy för invånardialog i Vänersborgs kommun. Policyn anger de grundprinciper och värderingar som ska gälla i arbetet med invånardialog.

Kommunen har tagit fram en handbok för invånardialoger. Handboken riktar sig till tjänstepersoner och förtroendevalda. Handboken syftar till att ge:

  • baskunskaper i invånardialog som systematiskt arbetssätt
  • förståelse, vägledning och praktisk hjälp genom processen, steg för steg
  • information om var du kan få mer kunskap

Policy för invånardialog i Vänersborgs kommun Länk till annan webbplats.

Handbok i invånardialog Pdf, 694.3 kB.

Just nu inga invånardialoger.

Funktionshinderprogram

Vad handlade dialogen om?
Under 2022 gjordes en större invånardialog för att lyssna in invånarnas behov och tankar inför framtagandet av en strategi för funktionshinderfrågor.

Utgångspunkten för samtalen var: Vad händer om vi lägger ett funktionshinderperspektiv på kommunens vision, attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet? Vilka hinder finns det för att nå jämlika förutsättningar i livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning?

Vad kom man fram till?
13 september 2023 tog kommunfullmäktige beslut om att anta Strategi för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Vad blir fortsättningen?
Strategin kommer vara en viktig del när kommunen arbetar med Mål och resursplanen och planerar förvaltningarnas verksamhet.

Kommunfullmäktige fattade även beslut om att ta fram en lättläst version av strategin.

 

 

Senior i VBG

(se hemsidan Senior i VBG - Vänersborgs kommun (vanersborg.se )

Vad handlade dialogen om?
Mellan den 1 februari och 11 mars 2022 genomförde Senior i VBG en enkät som fanns tillgänglig på Facebook, hemsidan och träffpunkterna. Syftet med enkäten var att undersöka hur och var seniorer får information om aktiviteter.

Vad kom man fram till?
En särskild sida på kommunens hemsida, som heter Senior i VBG skapades, för att samla all information om aktiviteter och annat riktat till seniorer på ett och samma ställe. Detta var bland annat vad seniorerna saknade, visade enkäten. Sidan har sen utvärderats i dialoger med seniorer.

Vad blir fortsättningen?
Ett årshjul har skapats för att kontinuerligt säkra att man får in önskemål och behov från målgruppen och kan planera verksamhet utifrån vad som uttrycks.

Medborgarlöfte Torpa

Vad handlade dialogen om?
Ett av två medborgarlöften för 2022 är bostadsområdet Torpa. Tillsammans med polisen har kommunen gjort en kartläggning av hur Torpaområdet såg ut (den fysiska miljö) och hur folk som bodde i området har det.

I dialogen ville kommunen veta vad invånarna säger och tänker om den här beskrivningen av området och de som bor där. Hur väl stämmer kommunens och polisens bild med invånarnas? Vad ser invånarna som kommunen inte har sett? Sen handlade dialogen om hur alla tillsammans kan jobba för att öka tryggheten i området.

Vad kom man fram till?
Efter en trygghetsvandring tillsammans med folk som bor i Torpaområdet har en arbetsgrupp startat på kommunen (med polisen och Vänersborgsbostäder). Arbetsgruppen har träffat invånarna för att berätta vad man gjort hittills och vad man ska göra framåt i den fysiska miljön för att öka känslan av trygghet i området.

Vad blir fortsättningen på den?
Andra delar av kartläggningen kommer kommunen arbeta vidare med tillsammans med Vänersborgsbostäder och polisen. Arbetet kommer resultera i en aktivitetsplan. När det är dags att genomföra aktiviteter ska invånarna få information om det.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024