Gå till innehåll

Verktygsfält

Lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Den som lämnar ett medborgarförslag måste vara folkbokförd i Vänersborgs kommun, även folkbokförda barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag. Föreningar eller organisationer får inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Ditt förslag kan handla om hur du tycker att kommunens verksamheter ska vara. Du kanske vill ändra på något som kommunen har ansvar för.

Förslaget får inte handla om ärenden som rör enskilda personer eller
myndighetsutövning till exempel ansökan om ekonomiskt bistånd eller bygglov. Medborgarförslaget får inte vara odemokratiskt, rasistiskt eller strida mot lag.

Varje förslag får bara behandla en fråga. Har du flera förslag ska du lämna in flera medborgarförslag.

Hur lämnar du ditt medborgarförslag?

Du kan lämna in ditt medborgarförslag med bank-id via vår E-tjänst. Länken finns nedan under rubriken relaterad information.

Du kan även skicka ditt medborgarförslag till:
Vänersborgs kommun, Beredningssekretariatet, 462 85 Vänersborg eller lämna det till Receptionen i kommunhuset, Sundsgatan 29 i Vänersborg.

Du kan inte skicka in ditt förslag via e-post.

Förslaget ska vara skriftligt, undertecknat och försett med namnförtydligande. Det ska också vara försett med folkbokföringsadress till förslagsställaren. På skrivelsen ska det tydligt framgå att det är ett medborgarförslag.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling. Det betyder
att vem som helst får läsa förslaget. Namnet på den som lämnar förslaget kommer att finnas med i kallelser och protokoll på kommunens hemsida.

När behandlas ditt medborgarförslag?

Vissa förslag kan vi svara på ganska snabbt medan andra kan ta lång tid att utreda. Vår målsättning är att beslut om medborgarförslag ska fattas inom ett år från att förslaget har lämnats in till oss.

Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Två gånger om året redovisar vi alla de medborgarförslag som vi har tagit
beslut om. Redovisningen sker vi kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober månad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024