Gå till innehåll

Verktygsfält

Inkomna medborgarförslag 2021

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Inkom: 2021-11-10
Diarienummer:
KS 2021/425

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 48, ansågs vara besvarat med hänvisning till beslut om förändrad åldersgräns för seniorerbjudandet, KF 2024-02-07 § 12.

Förslag
Förslaget handlar om åldersgränsen för det seniorerbjudande som kommunen har som tillköp från Västtrafik.

Motivering till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat eftersom Kommunfullmäktige nyligen beslutat att ändra åldersgränsen för seniorerbjudandet till 70 år. Det nya seniorerbjudandet gäller dygnet runt i kollektivtrafikzon C.

Vad händer nu? Åtgärder
Seniorerbjudande med åldersgräns 70 år kommer att införas 2024-07-01. Några veckor innan de nya villkoren börjar gälla kommer alla kommunens invånare
som uppfyller den nya åldersgränsen få ett informationsutskick från Västtrafik. De som omfattas av det nya seniorerbjudandet kan beställa en seniorbiljett när de fått informationsutskicket.

Inkom: 2021-10-22
Diarienummer:
KS 2021/402

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige anser förslaget besvarat. Frågan om portens bevarande och eventuella omplacering hanteras inom ramen för pågående detaljplanearbete och därmed är förslaget färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Förslag
Att gamla porten till Wargöns bruk bevaras. Att den placeras på ett centralt läge i Vargön, förslagsvis vid/på kullen vid infarten till Vargön eller närmare dammen vid Fyrkanten. Att man bygger upp tillhörande soffor, planteringar för ökad trivsel.

Motivering till beslut
Kommunen arbetar för att bevara porten. Hur detta ska gå till utreds.

Vad händer nu?
Detaljplanen tas fram av Miljö- och byggnadsförvaltningen och beslutas av byggnadsnämnden. Det är sedan samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning som ansvarar för eventuella åtgärder.

Inkom: 2021-10-04
Diarienummer: KS 2021/370

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 46, medborgarförslaget avslås.

Förslag
Förslaget handlar om åldersgränsen för det seniorerbjudande som kommunen har som tillköp från Västtrafik.

Motivering till beslut
Kommunen avslår medborgarförslaget för att Kommunfullmäktige nyligen beslutat att ändra åldersgränsen för seniorerbjudandet till 70 år. Det nya seniorerbjudandet gäller dygnet runt i kollektivtrafikzon C.

Vad händer nu? Åtgärder
Seniorerbjudande med åldersgräns 70 år kommer att införas 2024-07-01. Några veckor innan de nya villkoren börjar gälla kommer alla kommunens invånare
som uppfyller den nya åldersgränsen få ett informationsutskick från Västtrafik. De som omfattas av det nya seniorerbjudandet kan beställa en seniorbiljett när de fått informationsutskicket.

Inkom: 2021-08-27
Diarienummer: KS 2021/339

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2022-09-21, § 130.
Kommunfullmäktige bifaller medborgaförslaget.

Inkom: 2021-06-24
Diarienummer: KS 2021/312

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 47, medborgarförslaget avslås.

Förslag
Förslaget handlar om åldersgränsen för det seniorerbjudande som kommunen har som tillköp från Västtrafik.

Motivering till beslut
Kommunen avslår medborgarförslaget för att Kommunfullmäktige nyligen beslutat att ändra åldersgränsen för seniorerbjudandet till 70 år. Det nya seniorerbjudandet gäller dygnet runt i kollektivtrafikzon C.

Vad händer nu? Åtgärder?
Seniorerbjudande med åldersgräns 70 år kommer att införas 2024-07-01. Några veckor innan de nya villkoren börjar gälla kommer alla kommunens invånare
som uppfyller den nya åldersgränsen få ett informationsutskick från Västtrafik. De som omfattas av det nya seniorerbjudandet kan beställa en seniorbiljett när de fått informationsutskicket.

Inkom: 2021-03-08
Diarienummer: KS 2021/157

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del. Ligger nu hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige anser ärendet besvarat men uppdrar åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden utreda möjligheterna till att anlägga fruktlundar/ skogsträdgårdar i kommunen. Ärendet är därmed färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Förslag
Förslaget innehåller en rad olika åtgärder, bland annat att omvandla gräsmattor till ängar, möjliggöra för medborgare att odla kryddväxter, anlägga dammar, plantera sälg, fruktträd och bärbuskar samt att placera ut insektshotell och fågelholkar. Förslagsställaren vill med dessa åtgärder göra kommunen mer attraktiv både för insekter, fåglar, groddjur men också för människor.

Motivering till beslut

Många av medborgarförslagets åtgärder genomförs redan idag i Vänersborgs kommun. Ett undantag är plantering av fruktträd, bärbuskar och tidigt blommande sälg som idag inte genomförts i kommunen.

Vad händer nu? Åtgärder
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillsammans med samhällsbygg-nadsnämnden utreda möjligheterna till att anlägga fruktlundar/ skogsträdgårdar i kommunen.

Beslut

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden utreda möjligheterna till att anlägga fruktlundar/ skogsträdgårdar i kommunen.

Inkom: 2021-03-01
Diarienummer: KS 2021/145

Status:
Avslutat

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2021/145, § 136. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget som besvarat. Det är Post- och telestyrelsen som har till uppgift att främja utbyggnaden av mobiltjänst i alla delar av landet enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post och telestyrelsen.

Inkom: 2021-02-24
Diarienummer: KS 2021/139

Status:
Avslutat

Politiskt beslut:
Beslut i Kommunfullmäktige 2023-09-13, § 125, medborgarförslaget avslås.

Inkom: 2021-02-19
Diarienummer: KS 2021/134

Status:
Avslutat

Politiskt beslut:
Beslut i Kommunfullmäktige 2023-03-15, § 40, medborgarförslaget avslås.

Inkom: 2021-02-19
Diarienummer: KS 2021/133

Status:
Avslutat

Politiskt beslut

Ska anses färdigbehandlad

Förslag
Förslaget består av ett önskemål om att anlägga en trottoar utmed Lilleskogsvägen. Det är stora risker i säkerheten för de som går utmed vägen för att det inte finns någon vägren.

Motivering
Vänersborgs kommun kan inte bestämma om trottoar eftersom att det är Trafikverket som ansvarar för Lilleskogsvägen.

Vad händer nu? Åtgärder
Kommunen ansökte om gång- och cykelväg hos Trafikverket 2020 men fick avslag. Kommunen följer upp ansökan 2024, som är nästa gång ansökan öppnar.
Cykelplan Vänersborg Pdf, 1023.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkom: 2021-02-17
Diarienummer: KS 2021/131

Status
Färdigbehandlat för Kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2022-05-11 §78

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att utveckla befintliga kommunala badplatser utifrån medborgarförslagets intentioner och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Inkom: 2021-02-02
Diarienummer: KS 2021/97

Status:
Avslutat

Politiskt beslut:
Beslut på Kommunfullmäktige 2022-03-16 § 33, medborgarförslaget avslås.

Inkom: 2021-01-13
Diarienummer: KS 2021/60

Status:
Avslutat

Politiskt beslut:
Avslås

Förslag
Förslaget handlar om att inte anlägga den naturstig som planeras för och som ska gå mellan Strandberidaren och Stapelorten på Korseberg. Anledningen är att skogen är hem för flera arter och att tillgängligheten till området anses tillräcklig.

Motivering till beslut
Kommunen avslår medborgarförslaget för att gång- och cykelvägen som ska gå närmast vattnet ska göra området tillgängligt för kommuninvånarna eftersom det är viktigt för friluftsliv.
Detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl

Vad händer nu? Åtgärder
Kommunen kommer att anlägga gång- och cykelvägen och göra de anpassningar som behövs för att påverka djur- och växtlivet i området så lite som möjligt.

Inkom: 2021-01-07
Diarienummer: KS 2021/52

Status:
Avslutat

Politiskt beslut:
Beslut på Kommunfullmäktige 2023-09-13 §124, medborgarförslaget avslås.

*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024