Gå till innehåll

Verktygsfält

Familjerätt

Familjerätten i Vänersborgs kommun omfattar information, rådgivning, avtal eller utredning i olika frågor som rör relationen mellan barn och föräldrar.

På Familjerätten kan du få hjälp med samarbetssamtal vid separation eller skilsmässa, du kan även få hjälp med att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Vi gör även utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, umgänges- och boendeärenden samt utreder och fastställer faderskap.

Vid begäran från domstolen lämnar vi även yttranden i adoptionsärenden och i vissa mål som rör barns efternamn samt äktenskapsdispenser.

Du når oss lättast på telefontiden mellan kl.8.30 och 9.30 på vardagar.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget, barnet får samma rättigheter som om det vore ditt biologiska barn.

Internationell adoption
Krav:
Medgivande från din/er hemkommun.
Ha genomgått, av kommunen hänvisad, föräldrautbildning
18 år.
Gifta, sammanboende eller ensamstående.
Har du/ni tankar på att adoptera kan ni kontakta kommunens familjerättsenhet för att få information.

För föräldrautbildning hänvisar vi till Folkuniversitetet i Göteborg. Se länk i informationsrutan till höger.

Fler föräldrautbildningar: Karta över FIA-utbildare - Startsida (mfof.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell adoption
Krav:
18 år.
Gifta, sammanboende eller ensamstående.
Om du/ni önskar adoptera ett för er redan känt barn är det till tingsrätten du vänder dig med ansökan. Det kan till exempel gälla om du vill adoptera din partners barn. Tingsrätten kommer då att begära en utredning från familjerätten innan tingsrätten fattar beslut.

På Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hittar du adresser till auktoriserade adoptionsorganisationer, boktips och svar på vanliga frågor. Se länk till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i informationsrutan till höger.

Faderskap och föräldraskap ska registreras av fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Skatteverket

Skatteverkets e-tjänst för att bekräfta faderskap/föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om detta inte görs inleder socialnämnden en föräldraskapsutredning från dag 15 efter barnets födelse. Vi rekommenderar därför att ni registrerar föräldraskapet själva, då det kommer vara båda enklare och snabbare.

Ovanstående gäller under förutsättning att båda föräldrarna är fyllda 18 år och att båda är folkbokförda. Om inte kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 1, dvs det kommer inte gå att registrera faderskapet själva.

Socialnämnden kan påbörja utredningen före barnets födelse om det finns särskilda skäl. Ni är välkomna att kontakta familjerätten om ni har frågor om detta.

Tänk på att den som fött barnet ska vara folkbokförd i Vänersborg när barnet föds. Om den som fött barnet inte är folkbokförd i Vänersborg ska ni vända er till den kommun där denne är folkbokförd.

I samband med bekräftelse av fader- eller föräldraskap finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad. Det gäller både vid egen registrering via Skatteverkets hemsida eller om socialnämnden bekräftar fader- eller föräldraskapet.

Mer information om fastställande av föräldraskap (Mfof.se) Länk till annan webbplats.
https://mfof.se/faderskap-och-foraldraskap/digital.html

Föräldraskapspresumtion

Sedan länge har faderskapspresumtion gällt enligt svensk lag, det vill säga att en man som är gift med en kvinna som föder barn förutsätts vara barnets far. Nu har regler införts om föräldraskapspresumtioner motsvarande faderskapspresumtionen för gifta, kvinnliga par som är föräldrar och gifta föräldrar där en eller båda har ändrat könstillhörighet.

Mer information om föräldraskapspresumtion Länk till annan webbplats.
https://mfof.se/faderskap-och-foraldraskap/foraldraskapspresumtion.html

Jämställdhetsbonus

För att ni ska kunna ta del av jämställdhetsbonusen måste ni
ha anmält gemensam vårdnad om barnet. På Försäkringskassans hemsida kan ni läsa om vilka regler som gäller. Se länk till Försäkringskassan i informationsrutan till höger.

Har ni ytterligare frågor om faderskaps- eller föräldraskapsärenden är ni välkomna att kontakta oss på Familjerätten.

Ändring av barns efternamn görs hos folkbokföringen på Skatteverket. Om ni som föräldrar är oense om vilket efternamn barnet ska ha utreds frågan av Familjerätten. Utifrån denna utredning beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Vill den som är vårdnadshavare byta barnets efternamn, kan han/hon vända sig till domstolen och begära det. Domstolen begär då i regel
ett yttrande från socialnämnden. En utredning vid sådana yttranden görs av socialsekreterare på familjerätten. Är barnet över tolv år krävs också barnets skriftliga samtycke.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till Familjerätten för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. Ni som föräldrar behöver ha en uppriktig vilja att lyssna på varandra och söka nya lösningar för att det skall bli bra för era barn.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Även tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om någon av er har vänt er dit i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan.

Vi har som rutin att inleda med enskilda samtal för att få en beskrivning av det som varit. I de gemensamma samtalen fokuserar vi på barnens situation och ert fortsatta gemensamma föräldraskap. Om det är lämpligt träffar vi också barnen. Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Vi kan även upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Vi rekommenderar er även att läsa "Barn med föräldrar på olika håll" inför samarbetssamtalet. För mer information går det bra att ringa familjerätten på telefontid 8:30-9:30.

Ansökan kan ske antingen genom e-ansökan eller genom att ni skriver ut blanketten ”Ansökan om samarbetssamtal" på Mina sidor. E-ansökan kräver att ni har tillgång till bankID.

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Om ni som föräldrar är överens kan vårdnaden, var barnen skabo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut, regleras i ett avtal som
godkänns av Familjerätten. Ett sådant har samma verkan som en dom, vilket bland annat innebär att den kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs, och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Vårdnadsutredning
Är ni inte överens vänder ni er till tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning på tingsrättens uppdrag för att fastställa vårdnads-, boende och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. En utredning inleds oftast med att vi träffar er föräldrar på ett enskilt samtal då vi bl.a. går igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör hembesök när barnet är där. Om barnet har tillräcklig mognad och vi bedömer det lämpligt pratar vi även med barnet.

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuella nya partners. I samband med utredningen tas även registerutdrag från
socialtjänsten och polisen. Utredningen ska se till er förmåga att se barnets behov efter skilsmässan eller separationen, och er förmåga att uppmuntra och tillåta barnets kontakt med den andre föräldern. Vi gör även en bedömning av er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå barnets känslor och behov, och att tillgodose barnets grundläggande behov av skydd och av fysisk och psykisk omvårdnad. Vi ser till barnets behov av stabilitet och varaktighet, skolgång och utbildning samt vilken inställning och eventuell vilja barnet själv har.

Innan utredningen skickas till domstolen får ni ta del av den och får tillfälle att lämna eventuella synpunkter som skickas med utredningen när den sänds till domstolen.

Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets
intressen och möjlighet att behålla en nära relation med båda sina föräldrar.

Viktigt att veta
Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men har ingen skyldighet att välja mellan er. Utredningen kan när som helst begäras vilande av domstolen om ni vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om ni kommer överens. Det som en av er berättar eller på annat
sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Vårdnad kan översättas med fö-vräldraansvar, som förälder har du vårdnad för ditt barn tills han eller hon fyller 18 år eller gifter sig. Att vara vårdnadshavare innebär också att du har informationsrätt om ditt barn. Informationsrätt betyder attdu har rätt att få information om det som rör barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård,  socialtjänst, polis och andra myndigheter.

Gemensam vårdnad
Gemensam vårdnad innebär att ni som föräldrar gemensamt har ansvaret för ert barn, och att ni gemensamt bestämmer i frågor som rör barnet, oavsett om ni bor ihop eller inte.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina gemensamma barn. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds, blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till Skattemyndigheten.
Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär enskild vårdnad.

Enskild vårdnad
Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvaret för barnet och bestämmer i frågor som rör barnet.

Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan.

Umgänge
Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas, till exempel varannan helg, eller varannan vecka, utan umgänget skall utformas efter varje barns specifika behov, dvs i första hand efter beslut av och/eller överenskommelse mellan föräldrarna själva.

Boende
Om föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnets boende antingen vara huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna och det gäller även om barnet bor växelvis.

Informationssamtal inför tvist i domstol
Från den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds. Från den 1 januari 2022 hanterar familjerätten informationssamtal enligt socialtjänstlagen 5 kap 6 §.

Den förälder som önskar stämma i domstol måste deltagit i informationssamtal. Informationssamtal skall företrädesvis ske med båda föräldrarna samtidigt men vid behov kan de ske enskilt.

I informationssamtalet får föräldrar information om vad en domstolsprocess innebär och information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen

Kontakt

Familjerätten
vxl 0521-721000. Telefontid vardagar mellan kl 08:30-09:30

Ni kan även kontakta oss via e-tjänsten på Mina sidor.

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör.

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ingen särskild blankett behövs. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.

Mer information finns på Vänersborgs Tingsrätts hemsida. Se länk till Tingsrätten i informationrutan under Relaterad information.

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten, ni kan ansöka om skilsmässa enskilt eller gemensamt. Om ni har gemensamma minderåriga barn krävs sex månaders betänketid innan skilsmässan blir definitiv. Information och blanketter finns på Vänersborgs tingsrätts hemsida.

Viktigt att tänka på
Om ni har barn och bestämt er för att separera eller skiljas är det viktigt att tänka på barnets situation. Det finns många praktiska frågor att ta ställning till när separationen/skilsmässan är ett faktum.

Barnen
När, var och hur ska vi informera barnen? Vem av oss tar ansvar för vad? Vem ska barnen bo hos? Hur ska umgänget med den andre föräldern se ut? Ska vi ha delad eller gemensam vårdnad? Hur gör vi vid födelsedagar, andra högtider och semestrar?

Var ska barnen bo?
Barnen kan bo antingen i huvudsak hos en av er eller växelvis hos er båda enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka. Barnen kan bara vara folkbokförda hos en av er även om det bor växelvis.

Om barnen i huvudsak bor hos en av er ska den föräldern se till att barnens behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Det finns inte någon regel för hur umgänget ska se ut, till exempel varannan helg eller varannan vecka, utan det ska utformas efter varje barns specifika behov, det vill säga i första hand efter överenskommelse mellan er föräldrar.

Förskola och skola
Hur löser vi hämtning, lämning till förskola eller skola? Hur gör vi när barnen är sjuka? Hur ska vi göra vid föräldramöten, utvecklingssamtal och utflykter?

Framtiden
Hur hanterar vi förändringar som eventuell flytt, ny skola eller förändring av fritidsaktiviteter för barnen? Hur hanterar vi eventuella nya partners?

Hur gör vi om vi inte är överens?
Kan ni inte kan komma överens i frågor kring vårdnad, boende och umgänge vänder ni er i första hand till Familjerätten. Här försöker vi genom samarbetssamtal försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. Om ni ändå inte kan komma överens, kan ni vända er till tingsrätten som gör en utredning för att bedöma vad som är det bästa för barnen. Under tiden utredningen pågår kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut. Skulle ni komma överens under tiden utredningen pågår kan ni när som helst återkalla ärendet från tingsrätten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 oktober 2023