Gå till innehåll

Verktygsfält

Stöd till föräldrar

I Vänersborg erbjuds du olika former av stöd i föräldraskapet, från graviditeten till dess att ditt barn fyller 18 år. Här nedan kan du se en del av det stöd som finns.

Föräldrarådgivningen - ditt stöd i vardagsvimlet, för dig med barn i åldrarna 0-12 år

Behöver du lite pepp som förälder? Behövs lite tips och råd? Blir det bråk när du sätter gränser? Syskonbråk? Oenigheter mellan er vuxna?

Att vara förälder är oftast en källa till värme och kärlek, men kan också vara svårt och krävande. Ibland kan man få känslan av att vara ensam om att ha bekymmer eller funderingar om föräldraskapet, men så är det inte!

Har du barn i åldern 0-12 år kan föräldrarådgivningen vara ditt stöd i vardagen. Du kan boka en tid nu direkt. Du erbjuds samtal på plats, digitalt eller på telefon. Du väljer vad som passar dig. Tystnadsplikt gäller och det förs inga journaler. Vid behov används tolk. Alla frågor är välkomna!

Boka tid direkt via länken: Föräldrarådgivare 0-12 år (office365.com)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Eller se kontaktuppgifter under Relaterad information, Familjecentral Sirius, längst ner på sidan.

På föräldrasidan hittar du information om vad Vänersborgs kommun kan erbjuda för vägledning och stöd till familjer, barn och unga. Du hittar även information om vilka andra resurser och myndigheter som kan ge stöd i olika situationer.

Det kan finnas många anledningar till att barn och unga kan må dåligt. Under Relaterad information finns Länkar till 1177 Vårdguide Västra Götalandsregionen. Sidorna innehåller information om vart du kan vända dig om du vill ha hjälp, råd eller stöd.

Under Relaterad information finns Vänersborgs kommun, VG regionen, statliga  myndigheter och andra aktörer presenterade och som vänder sig till föräldrar, barn och unga.

Under Relaterad information finns länk till Akut hjälp.

Ibland kan barnet/den unges behov medföra att man som familj behöver stöd och insatser från både kommun och landsting, exempelvis från primärvård, barn- och ungdomshabilitering, elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst.

Överenskommelsen för barn och ungas hälsa och Riktlinjer för Samordnad Individuell Plan (SIP) är ömsesidigt beroende av varandra.

I Överenskommelsen för barn och ungas hälsa hänvisas till att samverkan ska ske i enligt med SIP-riktlinjerna, som helt nyligen uppdaterats.

SIP för barn och unga ersätter Västbus som begrepp.
SIP är en överenskommelse om hur verksamheter som arbetar med barn och unga till och med 20 år i Västra Götaland ska hjälpas åt när ett barn eller en ungdom inte mår bra och eller har en social problematik. Det kan handla om problem i skolan eller med kompisar, psykisk ohälsa som ångest eller depressioner men också olika typer av funktionsvariationer.

SIP för barn och unga
Samverkan för barns och ungas hälsa är en ny överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, som gäller från 1 januari 2021.

Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

Varför finns SIP?
När ett barn eller en ungdom inte mår bra eller när situationen omkring inte riktigt fungerar kan det behövas hjälp från flera håll.

Då kan det vara viktigt att snabbt träffas för att se vad man tillsammans kan göra för att situationen ska bli bättre. Det kan göras genom ett SIP-möte. Enligt överenskommelsen ska SIP-möte ske senast inom 3 veckor.

Vad är ett SIP-möte?
Istället för att du som förälder ska behöva ha flera möten på olika ställen om ditt barn, försöker man samlas tillsammans på ett så kallat SIP-möte. Alla som jobbar med barn och ungdomar kan föreslå ett SIP-möte. Under mötet upprättas en gemensam handlingsplan, som kallas Samordnad Individuell Plan.

Enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukhuslagen är kommun och landsting sedan 2010 skyldiga att tillsammans med den enskilde göra en Samordnad Individuell Plan (SIP) när det behövs för att den enskildes behov ska bli tillgodosedda.

Vilka kan vara med?
Det är barnets eller ungdomens behov av stöd som avgör vilka som kallas, men det kan till exempel vara personal från ungdomsmottagning, skola, habilitering, vårdcentral/BUP och socialtjänst som träffas tillsammans med familjen.
Du som förälder samtycker och bestämmer vilka som ska vara med på mötet. Även närstående kan delta, om ni önskar.

Mötet kan handla om att:
... få en gemensam bild av stödbehov.
... dela varandras kunskaper.
... se till att hjälp sker i rätt ordning.
... säkerställa att viktig information når alla.
... följa upp hur det går.
... mötet ska dokumenteras i en samordnad individuell plan, (SIP), så att alla som deltar på SIP-mötet vet vad som bestämts.

Tystnadsplikt
För att ett SIP-möte ska kunna hållas måste du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till samverkan.

Samtycke från ungdomen måste också inhämtas om ungdomen är 18 år eller äldre.
Samtyckes ges skriftligen, är tidsbegränsat, och du kan när du vill ta tillbaka samtycket.
Genom samtycket bryts sekretessen under själva mötet, som annars finns mellan verksamheterna.


En bild med puzzelbitar

Vad händer efter mötet?
Det som bestämts under SIP-mötet skrivs ner i en plan som kallas SIP, samordnad individuell plan.

Det är allas gemensamma dokument, även din familjs, för att veta vad som har beslutats och för att kunna följa upp hur det går. Det kan till exempel bestämmas att man
behöver träffas igen, kanske bjuda in någon ytterligare person som kan vara till hjälp eller att göra olika saker mellan mötena.

Rutin i Vänersborg
Sedan hösten 2014 har vi i Vänersborg infört en rutin kring SIP-möten. Rutinen innebär att den verksamhet som kallar till ett möte ansvarar dels för att prata med dig som vårdnadshavare innan kallelsen till möte skickas samt dels prata med barnet/ungdomen.

Syftet är att ni som vårdnadshavare samt att ditt barn/den unge ska ges möjlighet till att lämna synpunkter och bestämma vilka som ska bjudas in till mötet. Det är viktigt att era tankar tas tillvara.

Därigenom stärks barnperspektivet, barnets perspektiv och barnens rättigheter vid mötet.
Om du vill att ditt barn skall få ett möte enlig SIP eller om du har frågor, så kontakta den person inom kommun eller landsting som du har mest kontakt med.

Att vara förälder är fantastiskt - men kan ibland också vara utmanande. För dig som bor i Vänersborgs kommun och är förälder finns det olika föräldraträffar där du har möjlighet att utveckla ditt föräldraskap. Under Relaterad information finns ABC- Alla Barn i Centrum, föräldraträffar

Föräldragrupper för föräldrar som vill hantera bråk och konflikter på ett mer framgångsrikt sätt. Komet-grupperna är till för:

  • föräldrar med barn 3–11 år
  • föräldrar med tonåringar 12–18 år

Föräldragrupperna består av 11 träffar respektive 8 träffar. Syftet med KOMET är att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn.

Läs mer om KOMET: Aktuella projekt på iPsykologis webbplats Länk till annan webbplats.

KOMET-träffarna är kostnadsfria. Information och anmälan till socialförvaltningen, Råd och stöd-öppenvårdsverksamhet på telefon 0521-72 10 26.

Läs mer om gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar

Under Relaterad information finns länk till Information om att vara förälder i Sverige, på olika språk.

För akut hjälp kvällar och helger, året om, ringer du till Fyrbodals gemensamma socialjour, telefonnummer 0522-69 74 44 eller via 114 14.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024