Gå till innehåll

Verktygsfält

Skyddsnivåer och krav för enskilda avlopp

Kommunen är indelad i områden med olika skyddsnivåer. Indelningen är gjord i syfte att skydda specifika miljöer eller människors hälsa. Som stöd för indelningen av skyddsområden använder sig kommunen av Naturvårdsverkets författningssamling 2006;7, Miljövårdsprogram och de aktuella planer och tillrinningsområden som finns i kommunen.

Inom varje skyddsområde kan nivån av försiktighet och skyddsintresse variera och därför görs alltid en enskild bedömning för varje ärende om enskilt avlopp som kommer in till oss.

Normal skyddsnivå

Detta gäller för avloppsanläggningar inom områden med normal skyddsnivå:

 • Avloppsanläggningen är i den mån det behövs försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar
 • Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet
 • Den hantering av restprodukter från anläggningen som äger rum på fastigheten, ska skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt
 • Fosfatfria och i övrigt miljöanpassade tvättmedel och hushållskemikalier bör användas
 • Avloppsanläggningen förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7)
 • Avloppsanläggningen förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P)
 • Åtgärder skall vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur

Hög skyddsnivå

Detta gäller för avloppsanläggningar inom områden med hög skyddsnivå:

 • Samtliga punkter för normal skyddsnivå
 • Avloppsanläggningen förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P)
 • Avloppsanläggningen förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N)
 • Ytterligare åtgärder utöver den huvudsakliga reningen vidtas för att uppnå en hög nivå för hälsoskydd. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juli 2023