Gå till innehåll

Verktygsfält

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggmaterial. Eftersom radon finns i berggrunden kan det inom vissa områden också finnas i vatten från enskilda brunnar.

Berggrund som innehåller alunskiffer kan avge radon. Alunskiffer användes förr till framställning av kalk.

Radon i bostäder

Höga radonhalter i bostäder kan komma från byggmaterial eller berggrund. Radon kan avges från blå lättbetong som tillverkades av alunskiffer mellan åren 1929-1975. Det finns gränsvärden för hur höga radonhalter som får finnas i bostadshus. I befintliga och nya bostäder får radonhalten inte överskrida 200 Bq/m3.

Radon i vatten

Vatten från bergborrade brunnar och kallkällor kan innehålla höga radonhalter om det kommer från uranrika bergarter. Halter på över 1000 Bq/m3 bedöms som otjänligt i privata enskilda vattentäkter.

Radonhaltigt vatten kan åtgärdas med radonavskiljare som luftar bort radongasen.

Risk för radon

I Vänersborgs kommun har radonmätningar gjorts både när det gäller markradon och radon i bostäder.

Höga radonhalter från marken förekommer inom vissa områden med uranrika bergarter. I Vänersborg finns höga halter markradon t.ex. vid rasbranterna utmed Halle- och Hunneberg.

Problemen kan åtgärdas genom ventilation. Åtgärderna skiljer sig åt om det är radon från mark eller byggmaterial.

Miljö och hälsa har en markradonkarta över områden där det finns risk för höga radonhalter. Resultat från mätningar i bostadshus och dricksvatten finns också.

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för att få uppgifter om mätresultat.

Mäta radon

Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluft är att använda så kallade spårfilmsdosor. Radonmätningen ska göras under minst två, men helst tre, månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Om du vill mäta radon kan du vända dig direkt till ett företag som utför radonmätningar och beställa ett mätpaket.

Enligt riksdagens miljömål ska radonhalten i alla bostäder år 2020 vara lägre än 200 Bq/kubikmeter luft.

Enligt lag skall alla villor som säljs eller hyrs ut ha en energideklaration. I deklarationen efterfrågas även om radonmätning finns.

Mer information om radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2022