Gå till innehåll

Verktygsfält

Störningar och olägenheter

Det kan finnas många saker som människor uppfattar som störningar. Om störningen kan bedömas vara en olägenhet för människors hälsa gäller kraven i miljöbalken och verksamhetsutövaren kan förväntas åtgärda störningen. Här kan du läsa om vad lagen säger och vad du kan göra om du upplever en störning.

Vad säger miljöbalken?

En grundläggande princip i miljöbalken är att den som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd ska se till att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. De ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Bostäder ska dessutom ge skydd mot värme, kyla, fukt, drag, buller, radon, luftföroreningar och liknande störningar. Läs mer under Inomhusmiljö.

Det är fastighetsägarens eller nyttjanderättsinnehavarens ansvar att vidta åtgärder för att förhindra att olägenheter uppstår eller att komma till rätta med brister.

Vad är en olägenhet?

Miljöbalkens definition av olägenhet lyder:

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (9 kap. 3 §)

Det betyder att störningen behöver vara varaktig eller återkommande, och så pass betydande att människors hälsa påverkas i medicinsk eller hygienisk mening. Dessutom omfattas störningar som kan påverka människors välbefinnande, till exempel lukt och inomhusklimat. Ringa eller tillfälliga störningar omfattas inte. Bedömningen görs utifrån vad människor i allmänhet uppfattar som en olägenhet, och inte den enskilde personen. Hänsyn ska dock tas till personer som är något känsligare, till exempel allergiker.

Om du vill lämna klagomål om en störning

Om du upplever en störning i din vardag är alltid första steget att du kontaktar den som är ansvarig. Handlar störningen om temperatur, buller, dålig luft, fukt, mögel, avfallshantering eller liknande i din bostad är det fastighetsägaren du kontaktar.

Om du inte får hjälp eller om störningen fortsätter kan du kontakta kommunen. För att kommunen ska kunna driva ett ärende och kräva åtgärder behöver störningen bedömas vara en olägenhet för människors hälsa. En hälsoskyddsinspektör kan komma ut till platsen (till exempel ditt hem) för att inspektera och bedöma störningen.

När du kommer in med ett klagomål är det viktigt att den information som behövs för att utreda klagomålet framgår. Det kan handla om att beskriva störningen, var och när du upplever störningen, hur ofta och på vilket sätt. Det kan vara bra att veta att du inte kan vara anonym om det gäller ett ärende i din bostad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023