Gå till innehåll

Verktygsfält

Inomhusmiljö

Vi vistas inomhus en stor del av dagen, i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan, på fritidsaktiviteter och i andra sammanhang. Att vistas i en dålig inomhusmiljö kan ge besvär med astma och allergier, luftvägssymptom, hudsymptom, trötthet eller huvudvärk. För att skydda människors hälsa finns det bestämmelser i miljöbalken om inomhusmiljö som omfattar bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Exempel på lokaler för allmänna ändamål är vårdlokaler, utbildningslokaler, hotell, idrottsanläggningar och andra lokaler där många människor brukar samlas. Verksamhetsutövaren har ansvar för att olägenheter inte uppstår.

Lagstiftning

Miljöbalken:

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. (9 kap. 9 §)

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;

  1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
  2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
  3. medge tillräckligt dagsljus,
  4. hållas tillfredsställande uppvärmd,
  5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
  6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. (33 §)

Utöver vad som anges i 9 kap. 9 § miljöbalken skall byggnader, lokaler för annat än allmänna ändamål och anläggningar hållas fria från ohyra.

Åtgärder skall vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Är det av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet, skall kommunen sörja för att åtgärderna vidtas. (34 §)

Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet. (35 §)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023