Gå till innehåll

Verktygsfält

Luftkvalitet

Vårt dagliga liv och olika processer i samhället och miljön, medför utsläpp av olika ämnen till luften. Exempel på föroreningskällor är biltrafik, energianvändning, jordbruk och industriprocesser.

Många luftföroreningar transporteras långa sträckor. De utsläpp som vi orsakar kan påverka platser långt bort. I gengäld får vi in luftföroreningar från övriga länder i Europa.

Luftföroreningar kan vara skadliga för människors hälsa, klimatet, växtlighet och kulturvärden.

Övervakning av luftföroreningar

Inom miljöbalkens lagstiftningsområde finns miljökvalitetsnormer för vilka föroreningsnivåer som inte får överskridas och det finns miljömål om att sänka föroreningsnivåerna ytterligare. Lagstiftningen grundar sig på EU-direktiv. Varje kommun ansvarar för att kontrollera sin luftkvalitét. Lagstiftningen ställer krav på hur och i vilken omfattning luftföroreningar ska kontrolleras.

Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar, marknära ozon, bensen, bens(a)pyren, kolmonoxid, svaveldioxid, tungmetaller. Normernas gränsvärden får inte överskridas och det finns tröskelnivåer för när man behöver vara extra vaksam på att föroreningshalterna inte närmar sig gränsvärdena.

Det finns även miljömål vars syfte är att ytterligare nå lägre föroreningshalter i luften.

Luftvårdsförbundet Luft i Väst har många medlemmar från kommuner och företag i Västra Götaland. Förbundet utför mätningar, beräkningar och bedömningar av luftkvalitèn i respektive kommun. Genom att kommuner och företag samarbetar i detta förbund kan vi göra kvalitetssäkrad, effektiv och kostnadseffektiv övervakning av luftföroreningar, i enlighet med lagstiftning.

På Luft i Västs hemsida kan du se den senaste bedömningsrapporten för respektive medlemskommun. I Vänersborgs kommun bedöms luftföroreningsnivåerna ligga långt under miljökvalitetsnormernas gränsvärden och för några föroreningar klaras även miljömålen.

Luftföroreningar i vår kommun

De huvudsakliga luftföroreningskällorna inom Vänersborgs kommun är de större trafiklederna, industri i Vargön och Önafors och avfallsanläggning på Heljestorp. Det finns också flera mindre utsläppskällor från mindre industrier och hushåll med eldstäder.

Vad görs?

Vid samhällsplanering och vid miljötillsyn av verksamheter granskar kommunen om det finns förutsättningar att begränsa utsläpp eller verkningar av luftföroreningar.

Miljö och hälsas arbetsuppgifter innefattar luftvård i tillsyn på företag och industrier, vedeldning, tillsyn på jordbruk. m.m.

I kommunen har mätningar gjorts av svävande stoft, krom i svävande stoft, våtdeposition av sulfat och tungmetaller i mossa. Alla undersökningarna har visat på minskande halter.

Vad kan du göra?

Om du eldar i värmepanna eller kamin bör du ha typgodkänd utrustning. För uppvärmning av hus bör det finnas en ackumulatortank. Elda ved på sådant sätt att det blir god förbränning.

Råd om vedeldning finns på sidan "Vedeldning".

Trädgårdsavfall som inte kan komposteras på din fastighet bör du lämna till Torpa Kretsloppspark. Ur miljö- och hälsosynpunkt är det inte lämpligt att elda sitt trädgårdsavfall.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022