Gå till innehåll

Verktygsfält

Objektburen smitta

I många olika sorters lokaler och sammanhang, från förskolor och vårdboenden till bassängbad, gym och andra allmänna lokaler, kan det uppstå hälsorisker och smittspridning om inte lokalerna sköts på rätt sätt. Genom hälsoskyddstillsyn kontrolleras verksamhetens rutiner för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Objektburen smitta är smitta som sprids från ett objekt (exempelvis leksaker, dörrhandtag, redskap, duschar med mera) till människa eller från djur till människa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har enligt miljöbalken ansvaret för att bedriva tillsyn av förebyggande åtgärder för att minska spridning av objektburen smitta, och har i vissa fall skyldighet att vidta smittskyddsåtgärder.

Legionella

Bakterierna kan överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Det är hög risk att legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C. Legionella förekommer i distributionsnätet för vatten och i varmvattenberedare men kan också förekomma och spridas från befuktningsanläggningar, luftkonditionering, kyltorn, bioreningsanläggningar och skrubbrar för rening av rökgaser eller processluft. Legionärssjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier, till exempel i duschar och bubbelpooler där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

Tillväxt av legionella underlättas om de växer tillsammans med andra mikroorganismer och hittas därför ofta i ansamlingar av till exempel bakterier och alger, biofilm. Den kan även föröka sig inuti amöbor och andra protozoer vilket gör bakterien både svår att upptäcka och att få bort. Biofilmen skyddar både mot desinfektionsmedel och tillfälliga temperaturhöjningar av vattnet.

För att förhindra att bakterierna växter till är drift och underhåll av vattensystem viktiga. Det är viktigt att ta bort reservoarer med stillastående vatten och rensa systemet från blindledningar där temperaturen är gynnsam för tillväxt.

Legionella förekommer naturligt i jord, även i kommersiell jord i påse.

Smitta från djur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet när det gäller smitta som sprids av sällskapsdjur som innehas av privatpersoner. Vid misstanke om att sällskapsdjur bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor ska miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Nämnden har rätt att göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden har också rätt att meddela förelägganden och förbud, och besluten kan dessutom förenas med vite. Om det bedöms vara nödvändigt kan nämnden även besluta att personliga föremål ska förstöras och låta avliva sällskapsdjur.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget tillsynsansvar för sällskapsdjur eller andra djur som innehas yrkesmässigt. Däremot har nämnden tillsynsansvar för olägenheter för människors hälsa och miljö, som exempelvis lukt eller buller som kan uppstå från verksamheter där djur föds upp eller säljs yrkesmässigt. Smitta kan också spridas till människa från djur via ett objekt. Det kan ofta röra sig om smitta som sprids via djurens avföring till människor. Detta är objektburen smitta enligt miljöbalken och miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2023