Gå till innehåll

Verktygsfält

Förorenade områden

Föroreningar förekommer oftast på platser där industrier och verksamheter har bedrivits. I Vänersborgs kommun förekommer det även stadsnära områden som förorenats av bly genom luftdeposition, det vill säga att föroreningar har transporterats med luften från andra platser eller härstammar från den tid man använde bly i bensin. En plats anses förorenad när halterna av vissa ämnen överstiger de naturliga bakgrundshalterna.

Ansvar

Utgångspunkten är att det är den som har orsakat föroreningen som ska sanera en förorenad fastighet. Om det inte finns en verksamhet som är ansvarig kan istället fastighetsägaren ha ett ansvar att sanera.

I de fall där det saknas någon som bär ansvaret kan man söka bidrag eller statsstöd från staten för att sanera ett område eller fastighet.

Underrättelse om föroreningar

Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig att rapportera detta till miljö- och byggnadsförvaltningen. Upptäckten kan till exempel ske under grävarbeten eller genom att man gör en miljöteknisk markundersökning.

Blankett för underrättelse finns på Mina sidor.

Avhjälpandeåtgärd

Att på något sätt ta bort en förorening från en fastighet innebär att man gör en avhjälpandeåtgärd enligt miljöbalken. Det vanligaste sättet att ta bort en förorening är genom schaktning. Detta ska alltid anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan avhjälpandeåtgärden inleds.

Om du gör en avhjälpandeåtgärd inom vattenskyddsområdet GÄVSO krävs det istället tillstånd.

Blankett för avhjälpandeåtgärd finns på Mina sidor.

Tillsyn av förorenade områden

Tillsyn sker genom så kallad händelsestyrda ärenden som inkommande anmälningar och underrättelser.

Tillsyn sker också genom att riskklassade objekt genomgår en ansvarsutredning och föreläggs om att utföra markundersökningar. Ett riskklassat objekt är en fastighet som har identifierats som ett potentiellt förorenat område.

Vänersborgs kommun arbetar med egeninitierad tillsyn efter en handlingsplan. Handlingsplanen antogs av miljö- och hälsoskyddsnämnden i december 2022.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024