Gå till innehåll

Verktygsfält

Inventering av förorenade områden

Har du fått brev om att inventera din verksamhet eller fastighet enligt MIFO? Här hittar du blanketterna och exempel på hur de kan fyllas i.

Inventeringens syfte

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade i december 2022 om en handlingsplan för förorenade områden i Vänersborgs kommun. I handlingsplanen finns mål om att riskklassa ett visst antal verksamheter varje år. Riskklassningen sker genom den så kallade MIFO-metodiken (Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer därför inleda tillsyn mot identifierade objekt och skicka information och eventuellt föreläggande om inventering till verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Identifierade objekt finns i Länsstyrelsens EBH-stöd.

Vem utför inventeringar?

Det finns en rad olika konsultbyråer som kan hjälpa till med inventering enligt MIFO (Metodiken började användas redan i mitten av 90-talet). I det fall verksamhetsutövaren själv inventerar måste man sätta sig in i bakgrunden till MIFO genom att läsa Naturvårdsverkets rapport 4918. Inventeringen kan utföras delvis av verksamhetsutövaren (som samlar ihop material) och delvis av en konsult (som kan metodiken och som snabbt kan göra en bedömning av riskklassen utifrån bakgrundsmaterialet).

MIFO fas 1 och 2

Fas 1 innebär att det rör sig om en orienterande teoretisk studie. Uppgifter om verksamheten, med tyngdpunkten på historiska uppgifter, samlas in, t ex via arkiv, intervjuer och kartstudier. Redan utförda markundersökningar är förstås mycket viktiga men inte nödvändiga för denna fas. Uppgifter om nuvarande såväl som tidigare verksamheter på platsen är av intresse. Det betyder att man även ska titta på verksamheter som eventuellt legat på fastigheten/anläggningsområdet innan dagens verksamhet startade. Det är även viktigt att få med om dagens verksamhet legat på andra platser. Inventeringen ska mynna ut i att objektet får en riskklass.

Riskklass 1 – Mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö
Riskklass 2 – Stor risk för negativa effekter på människa och miljö
Riskklass 3 – Måttlig risk för negativa effekter på människa och miljö
Riskklass 4 – Liten risk för negativa effekter på människa och miljö

MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter dessa förekommer, för att kunna göra en säkrare riskklassning än i fas 1. Undersökningen bör även i möjligaste mån ge svar på eventuella föroreningars utbredning i plan och djupled, samt identifiera spridningsvägar.

En undersökning enligt MIFO fas 2 kan delas in i följande arbetsmoment:

 • Inventering
 • Provtagningsplan
 • Provtagning i fält
 • Analyser
 • Utvärdering (riskklassning)
 • Redovisning

MIFO fas 2 syftar till att bekräfta eller förkasta de hypoteser om föroreningar och de risker de utgör på platsen som framkommit i MIFO fas 1.

Vad händer efter det att kommunen fastslagit riskklass?

MIFO fas 1 möjliggör för tillsynsmyndigheten att prioritera vilka objekt som man ska titta vidare på. MIFO fas 1 utgör inte underlag för att bedöma ansvar för föroreningar. Det kan inte heller utgöra underlag för att avgöra om det behöver saneras eller inte. För att avgöra detta behöver en inventering enligt MIFO fas 2 (bygger på kunskap från markundersökningar) och andra bedömningar utföras.

Vilka fördelar finns det med att utföra en inventering enligt MIFO fas 1?

 • Ökad kunskap om företaget och dess historia sett ur ett miljöperspektiv.
 • Viktig information om företaget kan fångas upp via exv. intervjuer med anställda.
 • Information kring processer, restprodukter, incidenter etc. kan identifieras och åtgärdas.
 • Kostnader för eventuella åtgärder kan bli lägre om problemen identifieras tidigt.
 • Kännedom om föroreningssituationen kan underlätta inför framtida utbyggnationer, grävarbeten etc.
 • Viktig information att ha vid en eventuell försäljning av fastigheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023