Gå till innehåll

Verktygsfält

Fladdermusinventering i Trollhättans och Vänersborgs kommuner

Vänersborg är en mycket artrik kommun när det gäller fladdermöss. Av Sveriges 19 arter har totalt 12 återfunnits i kommunen och de artrikaste platserna som vi känner till finns kring Halle- och Hunneberg och vid Vänerns stränder.

Fladdermöss är en av jordens äldsta djurgrupper och de är ekologiskt viktiga. I Sverige äter alla fladdermöss insekter och på så sätt bidrar de till att hålla nere mängden skadeinsekter. Olika arter har olika behov, men många trivs i lövskogsområden nära vatten, i naturbetesmarker och kring äldre bebyggelse. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige och får inte fångas, dödas eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen ge dispens.

Några fladdermusarter, exempelvis nordfladdermus och dvärgpipistrell, bor gärna i ytterväggar eller vindsutrymmen i hus eftersom de kan hitta mat (insekter) i trädgårdarna och runt gatlamporna intill. Fladdermössen är oftast aktiva nattetid och orienterar sig i mörkret med hjälp av ultraljud som är ohörbara för människan. Under en natt kan en enda fladdermus äta tusentals myggor och andra insekter.

Inventering i kommunen

När 20 olika platser i kommunen inventerades under 2015 och 2016 hittades 11 olika fladdermusarter och tidigare hade ytterligare en art påträffats. De vanligaste och mest utbredda arterna var dvärgpipistrell, nordfladdermus, vattenfladdermus och större brunfladdermus. Det fanns även flera ovanliga och rödlistade arter, bland annat fransfladdermus, sydfladdermus och barbastell. Tidigare har man hittat dammfladdermus.

Inventeringen gjordes som ett projekt tillsammans med Trollhättans Stad och finansierades delvis med statliga medel till kommunal och lokal naturvård, så kallat LONA-bidrag.

I rapporten "Inventering av fladdermöss i Vänersborgs kommun 2015-2016" går det att läsa mer om inventeringen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2023