Gå till innehåll

Verktygsfält

Din säkerhet

Utgångspunkten för den personliga säkerheten är det förebyggande arbetet, där ditt eget agerande utgör grunden för ett gott säkerhetsarbete. Genom att göra medvetna val och vara mentalt förberedd för både det mest otänkbara och det mest troliga som kan hända i olika situationer har du ett försprång när det oförutsedda inträffa.

Roller och ansvar

Den förtroendevaldes roll och ansvar

De förtroendevalda förutsätts:

 • medverka vid utbildning om hot och våld
 • känna till riktlinjen för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda
 • ansvara för att rapportera eventuella incidenter till polisen och partiets gruppledare
 • Respektive ordförande ansvarar för att samtalstonen håller en god nivå och bör inför varje sammanträde särskilt granska dagordningens punkter ur ett säkerhetsperspektiv.

Gruppledarna inom de politiska partierna

Gruppledarna inom de politiska partierna förutsätts:

 • genomföra riskanalyser och arbeta förebyggande
 • tillsammans med ordföranden ansvara för att dessa riktlinjen för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs stödja sina medlemmar i händelse av hat, hot eller våld och ansvara för kontakt med Vänersborgs kommun säkerhetssamordnare
 • vara väl uppdaterad kring eventuella risker som kan förekomma för de förtroendevalda inom sitt parti samt aktuella, kontroversiella frågor som väcker starka känslor bland medborgarna
 • ansvara för rådgivning och stöd till utsatta
 • rapportera incidenter till Vänersborgs kommuns säkerhetssamordnare

Ordföranden i nämnder och styrelser

Ordföranden förutsätts:

 • tillsammans med gruppledaren ansvara för att riktlinjerna för att förebygga och hantera hat, hot och våld med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs.

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun, genom funktionen säkerhetssamordnare, ska:

 • vid behov ge stöd och rådgivning till gruppledare och utsatta
 • ta emot, dokumentera och administrera incidentrapporter
 • vid behov informera och anordna utbildning kring hot och våld

Lästips

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024