Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunallagen och annan lagstiftning

Här kan du läsa en kort sammanfattning om de viktigaste generella lagreglerna för det kommunala uppdraget. Om du är osäker på vilken lagstiftning som tillämpas inom den nämnd där förtroendevald så kontakta din nämndsekreterare för att få mer information.

Kommunallagen

Kommunen måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger den kommunala självstyrelsen kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut den skatt och de avgifter av invånarna som behövs för att kunna sköta kommunens uppgifter.

I kommunallagen anges gränserna för den kommunala kompetensen. Det vill säga av kommunen får besluta om. Kommunen ska behandla sina medlemmar lika (likställighetsprincipen). Kommunen får inte ta hand om angelägenheter som tillkommer staten, annan kommun, en annan region eller någon annan.

I kommunallagen finns även bestämmelser om organisation och verksamhetsformer, förtroendevalda, fullmäktige, nämnder, anställda, delaktighet och insyn med mera.

Vill du läsa mer om kommunallagen så kan du göra det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryckfrihetsförordningen – allmän handling

En handling som kommit in till eller upprättats av kommunen och är förvarad i kommunen är en allmän handling. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda.

Vill du läsa mer om allmänna handlingar så kan du göra det i tryckfrihetsförordningen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighets- och sekretesslagen

Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som gör att handlingen är sekretessbelagd. Innehållet i en handling som begärs ut ska alltid prövas i förhållande till OSL.

Exempel på sekretessbelagda handlingar är de som innehåller uppgifter om en enskild persons hälsoläge, ekonomi och andra liknande uppgifter som skulle kunna vara till skada för den enskilde om de kom till allmänhetens kännedom. Pågående upphandlingar är också sekretessbelagda.

Vill du läsa mer om offentlighet- och sekretesslagen så kan du göra det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter (nämnder och förvaltningar) ska handlägga ärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen så gäller de bestämmelserna. Lagen innehåller också regler om överklagande.

Förvaltningsmyndigheterna ska agera opartiskt och korrekt i juridisk mening. Kravet gäller både ärendehandläggning, faktiskt handlande och ren service.

Beskeden till den enskilde ska vara enkla och tydliga för att denne ska kunna ta till vara sin rätt. Förvaltningslagens främsta syfte är att garantera individers rättssäkerhet i kontakt med myndigheter. Det innebär att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Vill du läsa mer om förvaltningslagen så kan du göra det här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024