Gå till innehåll

Verktygsfält

Politisk ordlista

Här förklaras vanliga förkortningar och politiska begrepp som används inom Vänersborgs kommun.

 

Interna förkortningar som används inom Vänersborgs kommun

ACG

Administrativa chefsgruppen

AUG

Administrativa utvecklingsgruppen

FSG

Förvaltningarnas samverkansgrupp

CSG

Central samverkansgrupp

LSG

Lokal samverkansgrupp

SKR

Sveriges kommuner och regioner

KSL

Kommunstyrelsens ledningsgrupp

KDL

Kommundirektörens ledningsgrupp

NÄRF

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

ABVB

Vänersborgsbostäder

 

Politiska begrepp

Absolut majoritet - Absolut majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet röster. Om någon avstår från att rösta eller är frånvarande så räknas inte dessa röster bort vid sammanräkningen.
Acklamation - Beslut som fattas utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej, och ordföranden bedömer vilka som är flest.
Ajournera- Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt
Anslag - En form av tillkännagivande. Politiska protokoll anslås på Vänersborgs kommun digitala anslagstavla.
Arbetsutskott - Förkortas vanligtvis AU. Arbetsutskottet består av en mindre grupp förtroendevalda som utsetts att främst bereda ärenden inför beslut i nämnden.
Arvode - Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.
Avslag - Avslag betyder nej till ett förslag.
Avstå att rösta - I ärenden där det är möjligt, kan ledamot eller tjänstgörande ersättare avstå från att lägga en röst. Detta ska anmälas till ordförande innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fatta det med acklamation. Vid beslut som avser myndighetsutövning mot enskild går det inte att avstå från att rösta. En ordförande måste rösta om detta krävs för utlagsröst vid lika röstetal.

Begäran om entledigande - En begäran om att få lämna sitt politiska uppdrag i förtid.
Beredning- Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende. Innefattar även politiska organs hantering av ärendet fram till dess avgörande.
Beslut – Ett beslut är ett ställningstagande för att styra.
Beslutsunderlag - Det underlag som handläggare eller nämnden/styrelsen har som bakgrund när de ska fatta beslut.
Bifall- Bifall betyder ja.
Bordlägga - Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.
Budget - En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

Dagordning - Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.
Delegera - Överlåta arbete och beslut till någon annan.
Diarium - Fortlöpande förteckning över allmänna handlingar hos en myndighet.

Enkel majoritet - Enkel majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet röster. Om någon avstår från att rösta eller är frånvarande så räknas dessa röster bort vid sammanräkningen.
Ersättare- Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant.
Expedieras – Beslut eller handling som skickas iväg till någon.

Fråga – En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Frågan får ställas till ordförande, vice ordförande och i förekommande fall 1:e vice respektive 2:a vice ordförande i nämnd/styrelse. Svaret behöver inte vara skriftligt.
Föredragande - Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.
Föredragningslista - Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.
Förtroendevald - Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling. Den fullständiga definitionen finns i 4:1 kommunallagen.
Förvaltning - Finns under varje nämnd och kommunstyrelsen och består av opolitiska tjänstemän. Förvaltningen bereder ärenden, verkställer beslut och bedriver den dagliga verksamheten inom nämndens ansvarsområde.
Förslag till beslut - Ett av ordföranden framställt förslag till beslut (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna).

Genmäle- Man begär genmäle på ett sammanträde för att ge svar på någons replik.
Gruppledare - Ledare i kommunfullmäktiges partigrupper.

Handling – En upptagning av text bild eller ljud så som dokument i pappersform eller digital form.
Handläggare- Den tjänsteperson som ansvarar för ett ärendes handläggning.
Hemställa – Formellt begära.

Inhibition - Inhibera betyder inställa. Inhibitionsbeslut är en särskild form av beslut som innebär att underinstansens beslut inte ska verkställas eller inte ska gälla, i avvaktan på att överinstansen avgör ärendet.
Initiativrätt - En ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd har rätt att väcka ett initiativärende.
Inkommen - En handling är inkommen – och därmed allmän – när den kommit till en myndighet eller till en politiker eller anställd vid myndigheten.
Interimistiskt beslut - Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess slutgiltiga beslut fattas.
Interpellation – En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Frågan får ställas till ordförande, vice ordförande och i förekommande fall 1:e vice respektive 2:a vice ordförande i nämnd/styrelse. Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering - Slutligt godkännande av hur ett mötesprotokoll ska formuleras.
Jäv – En situation där någon är eller kan uppfattas om partisk i ett ärende. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

Kallelse - Inbjudan med information om tid och plats för ett möte.
Kommunalråd - Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten. Arbetar vanligtvis halv- eller heltid med det politiska uppdraget.
Kommunfullmäktige - Kommunens högsta beslutande politiska församling. Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelse - Utses av kommunfullmäktige. Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.
Kungörelse- Offentligt meddelande eller tillkännagivande.
Kvalificerad majoritet - Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än hälften av antingen alla röstande eller av närvarande röstberättigande. Den kvalificerade majoriteten uttrycks vanligen i bråkform, till exempel ⅔ eller ¾.

Ledamot - En ordinarie medlem i beslutande organ.

Mandat - Uppdrag att vara representant; exempelvis ha en plats i kommunfullmäktige. Syftar även till den behörighet som följer av uppdraget.
Mandatperiod – Den period för vilken man har valts. Syftar vanligtvis på tiden mellan allmänna valen.
Minoritetsbeslut - Minoritetsbeslut betyder det att ett beslut fattats i en omröstning där färre än hälften har röstat ja för ett förslag. Till exempel ett yrkande om bordläggning godkänns om en tredjedel av ledamöterna röstar för att bifalla förslaget.
Motion - Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.
Nominera- Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag.
Nämnd - Består av politiskt valda förtroendemän.

Opposition – Politiskt parti eller politiska partier som inte är i majoritet.

Partigrupp - Varje partis ledamöter och ersättare i fullmäktige samt i styrelser och nämnder.
Politisk majoritet - Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 % av ledamöterna (eller 50 % plus ordförandens utslagsröst) i fullmäktige eller i en nämnd.
Presidium- En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning.
Protokoll - Skriftlig sammanfattande redogörelse för vad som händer under ett sammanträde av juridisk relevans

Relativ majoritet - Relativ majoritet har ett förslag erhållit om det fått fler röster i en omröstning än något annat förslag utan för att för den skull behöva utgöra absolut majoritet. Exempel: elva personer skall rösta i en fråga och det finns tre förslag till beslut.
Remiss - Ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna synpunkter.
Reservation - Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sin ståndpunkt

Sammanträde- Politiskt möte, exempelvis för en nämnd.
Sekretess- Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter.
Styrelse - Ledning, ledningsgrupp.
Ställa något under proposition – ordförande lägger fram ett förslag till församlingen för antagande eller avslag.
Suppleant - Förtroendevald som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande. En suppleant kallas även för ersättare.

Tilläggsyrkande - Tillägg till beslutsförslag.
Tjänsteperson- En person som är anställd på en förvaltning för att till exempel ta fram underlag till kommunfullmäktige eller nämnderna och verkställa de politiska besluten.
Tjänsteskrivelse - Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteperson.

Upprättad handling - En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har skickats från en myndighet, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten.

Valberedning - Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder.
Valkrets -Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.
Votering - Omröstning.

Yrkande - Formellt förslag till beslut. Det vill säga att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på ett visst sätt.
Yttrande - Skrivelse med synpunkter i ett ärende, till exempel yttrande över en statlig utredning.

Återremiss - Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Ärende- Sakfråga som fullmäktige eller en nämnd ska behandla på förvaltningsnivå.
Ärendelista - Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller dagordning.

Överklaga - Ett beslut av fullmäktige eller nämnd kan överklagas. Ett annat ord för detta är att kommuninvånarna har besvärsrätt. Det finns två olika sätt att överklaga, laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024