Gå till innehåll

Verktygsfält

Äldre

Att åldras är naturligt, men kan också innebära förändringar i ens liv. Saker som man förut klarade och orkade göra själv, kanske inte längre är möjliga att utföra utan hjälp från andra.

För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och ha möjlighet att få rå om sig själv. När du blir äldre finns det många olika insatser som du kan erbjudas när tryggheten och säkerheten inte längre är en självklarhet.

För att du ska få möjlighet att leva ett liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns det olika former av insatser och stöd att få från kommunen. Exempel på insatser och stöd i hemmet kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera. Det kan även handla om att få tillgång till social gemenskap och aktiviteter genom dagverksamhet, anhörigstöd eller träffpunkter.

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende. Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt.

Stöd i hemmet - Kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera, det kan gälla personligt omvårdnad, städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, måltider/matdistribution, promenader och ledsagning, avlösning för anhörig, bostadsanpassning, färdtjänst.

Dagverksamhet - Dagverksamheten är anpassad för dig som har nedsatt fysisk, och /eller psykisk hälsa och som av egen kraft inte kan ta dig ut i samhället och naturligt uppsöka andra träffpunkter.

Korttidsvistelse - Korttidsvistelse på särskilt boende kan beviljas då anhörig behöver avlastning eller att du behöver återhämtning efter sjukhusvistelse, med målet att återgå till den ordinära bostaden.

Bostad i särskilt boende - Särskilt boende kan beviljas då en skälig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. De särskilda boendena är oftast utformade som gruppbostäder.

Mer information - Vid frågor kontaktar du biståndsenhetens handläggare.

Du är välkommen att kontakta oss på biståndsenheten med förfrågningar om vilka insatser vi i kommunen kan bistå med och hur du gör.

Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Mer information på biståndsenhetens sida

Biståndsenheten handlägger så skyndsamt som möjligt utifrån ditt specifika ärende. Beroende på vilken typ av insats du blivit beviljad kan det dröja från en vecka upp till max 3 månader innan du får din hjälp.

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

Vänersborgs kommun har tagit fram en gemensam värdegrund samt värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

Socialförvaltningens sidor om värdegrund

Vill du överklaga ett beslut om hjälp ska detta göras hos Förvaltningsrätten. Överklagan ska enligt lagen gå via biståndshandläggare som också kan hjälpa dig att skriva överklagan och se till att den kommer till Förvaltningsrätten.

Läs mer om överklagan av beslut

Det ska vara lätt att lämna synpunkter eller klagomål. Gör det utifrån dina eller någon annans upplevelse. Dina synpunkter är mycket värdefulla som underlag till utveckling eller förbättring och är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Du hittar länken till "Lämna synpunkter" under Relaterad information.

Hur hanteras dina synpunkter?
Den som är ansvarig för den enhet eller det område som det berör ger dig ett svar inom 14 dagar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024