Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunala pensionärsrådet

Regler

Regler för kommunala pensionärsrådet är antagna av Kommunfullmäktige 2019-03-20 § 14.

Rådet har inte några kommunala beslutsfunktioner. Det är ett referensorgan till nämnderna för samråd och information i frågor som rör pensionärerna. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Rådets synpunkter ska via protokollsutdrag delges den nämnd som ansvarar för respektive område. Förslag eller rekommendationer av mer principiell karaktär ska alltid ställas till kommunstyrelsen. Av protokollsutdraget ska det framgå om de politiskt tillsatta ledamöterna deltagit i beslutet.

Rådet ska

  • följa och lämna synpunkter på planeringen av äldreomsorgen i kommunen samt utformning av närmiljön i anslutning till denna,
  • uppmärksamma förändringar i behoven av service för äldre,
  • bidra med pensionärers synpunkter och erfarenheter,
  • ta initiativ till nödvändig information till äldre,
  • vara remissinstans i kommunala frågor som berör äldre.

Kommunen representeras av förtroendevalda från följande nämnder:

  • Socialnämnden, 2 ledamöter,
  • Kommunstyrelsen, 1 ledamot.

Ersättare utses inte för de politiskt tillsatta ledamöterna.

Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska efter beslut i socialnämnden vara representerade i rådet.

Socialnämnden fastställer antalet ledamöter och ersättare från de pensionärsorganisationer som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. Antalet ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar och samhällsinriktad verksamhet.

Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs utse ledamöter och ersättare och meddela dessa till socialnämnden.

Mandatperioden sammanfaller med den som gäller för kommunala nämnder.

Ordföranden och vice ordföranden utses socialnämnden.

Sekreteraren/ansvarig tjänsteperson utses av socialförvaltningen.

Rådet kan inom sig utse arbetsgrupper för att utreda vissa frågor.

Rådet sammanträder en gång per kvartal. Till rådets sammanträden kan förtroendevalda och anställda från kommunens nämnder och förvaltningar inbjudas.

Extra sammanträde kan hållas om ordföranden, vice ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till rådets ledamöter och ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Till föredragningslistan bör eventuella handlingar och underlag bifogas så att vidare information och behandling underlättas.

Rådet får inhämta yttranden och upplysningar från nämnder och tjänstepersoner inom kommunen i frågor som tagits upp i rådet.

Ordföranden ansvarar för att det förs protokoll på sammanträdena, med ansvarig tjänsteperson som sekreterare. Protokollet justeras av ordföranden och en utsedd justerare.

Utöver att protokollsutdrag med rådets synpunkter ska tillställas ansvariga nämnder ska fullständiga protokoll delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen och representerade nämnder samt de i rådet representerade organisationerna/föreningarna.

Arvoden utgår enligt kommunens bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda till de politiskt tillsatta ledamöterna. Övriga ledamöter och ersättare är inte berättigade till kommunalt arvode.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023