Gå till innehåll

Verktygsfält

Värdegrund

Nationell värdegrund för äldreomsorg

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

Omsorgen ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

De nya bestämmelserna i Socialtjänstlagen innebär i korthet att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Verksamheten bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och den äldre personen ska få ett gott bemötande.

"Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, artighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är"

Socialstyrelsens arbete innebär att stödja kommunerna i framtagandet av lokala värdighetsgarantier

Socialstyrelsen har arbetat fram vägledning för lokala värdighetsgarantier. Vägledningen kan även vara ett underlag inför ansökan om prestationsersättning för de kommuner som tar fram egen lokal värdighetsgaranti.

Värdegrund och värdighetsgarantier

Socialnämnden i Vänersborgs kommun har fattat beslut för vård och omsorg om en gemensam värdegrund och värdighetsgarantier för biståndshandläggning, särskilt boende, hemvård, hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) och dagverksamheter. Dokumenten visar vad du som vårdtagare kan förvänta dig av oss som arbetar inom vård och omsorg, samtidigt som det anger vårdpersonalens ansvarsområden gentemot dig som vårdtagare. Som vårdtagare har du möjlighet att hänvisa till dessa dokument om något inte skulle fungera som du förväntat dig.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2022