Gå till innehåll

Verktygsfält

Bekämpningsmedel

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen. Innan du yrkesmässigt använder bekämpningsmedel måste du göra en anmälan eller söka tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Anmälan görs på Mina sidor.

Förbud

Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Tillstånd

Du behöver söka tillstånd innan du använder växtskyddsmedel inom följande områden:

 • i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbud,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Det innebär att det är tillståndspliktigt att använda växtskyddsmedel bland annat på golfbanor, fotbollsplaner och ytor av asfalt eller grus till exempel på gårdsplaner, parkeringsplatser och runt transformatorstationer.

Tillståndsplikten gäller både för användning utomhus och inomhus.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan innan du använder växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter,
 • på banvallar, och
 • inom områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd enligt och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Vad en ansökan eller anmälan ska innehålla

En ansökan om tillstånd eller anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
 2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
 3. syftet med spridningen,
 4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
 5. beskrivning av spridningsmetod,
 6. dos som ska användas, och
 7. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridningen av växtskyddsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Det finns även undantag för växtskyddsmedel som bedöms ha begränsade risker för människors hälsa och miljön. Läs mer om dessa hos JordbruksverketLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det kan ändå krävas utbildning för att få behörighet att använda vissa av dessa växtskyddsmedel.

Integrerat växtskydd

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är du skyldig att praktisera så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand använder förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

Information till allmänheten

Den som sprider växtskyddsmedel där allmänheten har tillträde ska sätta upp anslag med information om bekämpningen.

Utbildning

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1 och 2 behöver du ha gått en utbildning för att få behörighet. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om Jordbruksverkets krav på godkänd utbildning och utrustning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024