Gå till innehåll

Verktygsfält

Ekonomikontor

Ekonomikontoret biträder kommunstyrelsen med ekonomisk planering och uppföljning, samt lämnar råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor och upphandlingsfrågor.

I detta ingår att samordna kommunens arbete med budget, redovisning, uppföljning och upphandlingsfrågor. Ekonomikontoret tillhandahåller även finansiell service till kommunens bolag och Kunskapsförbundet Väst.

Kontoret är organiserat i en ekonomistab, en redovisningsavdelning och en upphandlingsavdelning som svarar för kommunens upphandlingsverksamhet.

Ekonomistaben svarar för planering och samordning av kommunens budgetarbete samt upprättar förslag till Mål- och resursplan.

Ekonomistaben biträder kommunstyrelsens verksamheter med råd och stöd i ekonomifrågor, driver utvecklingsarbete inom ekonomiområdet samt ansvarar för beredning av ekonomiska ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Utifrån kommunens finanspolicy ansvarar ekonomistaben för kommunens finansiella verksamhet, vilket inkluderar lång- och kortfristig upplåning, placeringar, kontanthantering och likviditetsplanering.

Via kommunens koncernkontosystem sker en finansiell samordning av de kommunala bolagen. Ekonomistaben svarar även för ekonomisk förvaltning av kommunens donationsstiftelser.

Redovisningsavdelningen svarar för kommunens redovisning, externa och interna redovisningsprinciper samt koncernredovisning.

Redovisningsavdelningen upprättar årsredovisning och delårsrapporter, är systemförvaltare av ekonomisystemet och lämnar råd och anvisningar i system- och redovisningstekniska frågor.

Funktionen utför serviceuppgifter åt övriga förvaltningar så som betalningsförmedling, kravadministration och viss kundfakturering. Redovisningsavdelningen svarar även för kommunstyrelsens arbete med intern kontroll.

Upphandlingsavdelningen är en central enhet som sköter Vänersborgs komuns upphandlingar.

Kommunen har en decentraliserad organisation med många inköpsbehöriga.

Under ett år köper Vänersborgs kommun varor och tjänster för cirka 700 miljoner kronor.

Om ni vill besöka oss finns Upphandlingsavdelningen i kommunhuset, Sundsgatan 29.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023