Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett kommunalt råd som fungerar som referensorgan till kommunen för samråd och information i frågor som rör olika grupper av personer med funktionsnedsättning.

Rådet är sammansatt av politiker från de kommunala nämnderna samt funktionshinderföreningar som representerar följande huvudtyper av funktionsnedsättningar: Svårt att höra, svårt att se, svårt att tåla vissa ämnen, svårt att röra sig och svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och har representation från kommunstyrelsen, i form av ordföranden, tillsammans med politiker från flertalet av kommunens politiska nämnder. Detta är en förutsättning för att uppnå en god genomslagskraft för tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Rådets huvudsakliga roll är att sätta fokus på tillgänglighetsperspektivet och att arbeta för ökad inkludering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vidare ska rådet verka för ett gott samarbete och en konstruktiv dialog mellan kommunens politiker, anställda i kommunens olika verksamheter, övriga aktörer i samhället och funktionshinderföreningarna.

Social inkludering är den givna utgångspunkten för kommunens arbete. Det betyder att alla ska få vara med och bidra till vårt gemensamma samhälle som är Vänersborgs kommun. I rådet bedrivs ett rättighetsarbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund, och målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Rådet utgår från samhällets mångfald och beaktar även jämställdhets- och barnrättsperspektivet.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har också en så kallad granskningsgrupp som kan ge råd om hur man kan utveckla tillgängligheten i lokaler, tjänster eller aktiviteter. Kontakta Granskningsgruppen för en verksamhet som är öppen och fungerar för så många som möjligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024