Gå till innehåll

Verktygsfält

Riktlinjer för gestaltning, SAAB-området, västra Mariedal

Det så kallade SAAB-området, kvarteret Orion i Västra Mariedal, byggdes ut i början av 1970-talet. Det är ett unikt område med en välplanerad utformning som gett området höga gestaltningskvalitéer.

För att underlätta i framtida dialoger med boende i området och för att bibehålla och utveckla de arkitektoniska kvalitéer som finns idag, har Miljö- och byggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till ett mindre gestaltningsprogram för området. Riktlinjerna för gestaltningen är tänkt att vara ett stöd för föreningen och de boende i det dagliga underhålls- och förnyelsearbetet och har tagits fram i samarbete med styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening.

Riktlinjerna redovisar de värden som finns i området och föreslår hur dessa ska hanteras i bygglovsprövning.

 • Bilfri och därigenom barnvänlig utemiljö.
 • Varierade och täta gaturum åt byggnadernas framsida kombinerat med stora grön-ytor för lek och vila utanför trädgårdarna på baksidan ger fina kvalitéer.
 • Omsorgsfull utformning av planteringar, grönytor och lekplatser.
 • Omsorgsfullt utförda och välskötta staket, häckar och andra rumsskapande tillägg speciellt utefter gatorna.

 • 1½-planshusens stora och från gatan mycket påtagliga röda tegeltaken med lika form, färg och vinkel är tidstypiska till sin karaktär och håller ihop området och gatumiljön.
 • En av hustyperna har entré på gaveln. Dessa höga gavlar med en stor sammanhållen yta, två små fönster och en nätt entré med skärmtak i bottenvåningen är ett åter-kommande tema i området som på ett tilltalande sätt tolkar idén om den lilla stugan.
 • Också träfasadernas stående panel med listverk och detaljer ger området sin speci-ella karaktär. De är gemensamma för alla bostadshus och bidrar till den samman-hållna karaktären.
 • Det samma gäller balkongernas och takkupornas utförande.
 • De varierande färgerna på fasaderna ger en variationsrikedom som är en del av om-rådets ursprungsidé.
 • Fönster och dörrar utan spröjs är tidstypiskt och ursprungligt från när husen bygg-des. De enkla fönstren och dörrarna utan spröjs bidrar också till lugn och balans i den i övrigt detalj- och variationsrika gatumiljön.

 • Upprätthåll den bilfria och därigenom trygga och barnvänliga utemiljön.
 • Hitta en bra nivå för omsorgsfull utformning och omfattning av planteringar, grön-ytor och lekplatser. Det är viktigt att bibehålla känslan av trygghet och tillhörighet i områdets utemiljöer trots att man eventuellt drar ner på antalet ytor för gemensam lek och spel.
 • Upprätthåll hög kvalité på staket och andra kompletterande rumsskapande tillägg. Plank med en höjd över 1,1 m mot entrégatorna tillåts inte eftersom dessa motverkar den öppenhet som är en del av ursprungstanken i området.

 • Takens form och vinkel ska bibehållas liksom tegelkaraktären och den tegelröda färgen.
 • Takplåtdetaljer som skorstensinklädnad och anslutningsplåtar kan ha en tegelröd färg som alternativ till den mörka originalfärgen. Vindskivan ska ha samma färg som listverket i övrigt.
 • Bibehåll originalfärgsättningen i området så långt möjligt. Det är därför bygglovsfritt att måla husen i en ren originalfärgsättning. Det är valfritt vilken av dessa färgsättningar man väljer. Se valbara färger i dokumentet.
 • All övrig ändring av kulör på samtliga byggnader inom området ska vara bygglovspliktig.
 • En tydlig kontrastfärg i andra kulörer än originalfärgsättningen ska ges bygglov i kombination mot vita lister, om den av byggnadsnämnden inte bedöms vara en olämplig färg i sin omgivning.
 • Motverka grupperingar av vita eller mycket ljusa hus. Förslaget är att bygglov inte ska ges om man väljer att byta färg till en vit, mycket ljus kulör eller till pastellfärg.
 • Husens utförande i övrigt ska bibehållas. Lister och panelsättning, balkonger och burspråk ska inte förändras till karaktär, material och detaljutförande. För nya material och andra förändringar krävs bygglovsansökan. En diskret horisontell list på gavlarna kan accepteras utan bygglov men den ska ges panelfärg istället för list-färg för att på det viset ha kvar det ursprungliga sammanhållna gaveltemat som är karaktäristiskt för området.
 • Fönster och dörrar ska vara utan spröjs. Det är bygglovsfritt för byte från spröjsat fönster till fönster utan spröjs. Det ges inte bygglov för nya spröjsade fönster och dörrar.
 • Gemensamhetshusens gestaltning är karaktäristisk och tidstypisk. Om bygglov ska ges för förändringar bör därför hänsyn till detta tas och till hur det omgivande området påverkas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2022