Gå till innehåll

Verktygsfält

Att bygga vidare i staden

Bevarande och utveckling är olika sidor av samma mynt. Nya byggnader ska tillkomma i respekt med det som byggts innan, oavsett när det tillkommit.

Vänersborg har många olika årsringar som har sina specifika värden. Synen på förnyelse har varierat över åren och tagit sig olika uttryck. Arkitektoniska och kulturhistoriska värden ska bedömas utifrån den tid de tillkommit. Nya byggnader kan inspireras av äldre arkitektur men också hitta helt nya uttryck om de harmonierar med stadens identitet.

Vänersborgs snart 400 år gamla historia visar sig i stadens form med dess rutnätskvarter och spåren efter den ursprungliga tomtindelningen. Vänersborg har en lång tradition att värdera och uppmärksamma sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer som utgör grundläggande värden för stadens identitet. Att ta hand om stadens
värdefulla miljöer samtidigt som man tar ansvar ör att nya tillägg samspelar med det gamla är en viktig uppgift.

Riktlinjer

 • Bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.
 • Förändringar och ombyggnader ska utföras varsamt och utan att byggnaden eller delar av den förvanskas. Underhåll ska utföras så att de kulturhistoriska värdena bevaras.
 • Bevara befintlig kvartersindelning och äldre fastighetsindelning. Speciellt där 1600-talets ursprungliga tomter finns kvar.

Vänersborg är en småskalig och mycket trivsam stad med stora kulturhistoriska kvaliteter. Att bygga vidare på det skulle ytterligare stärka positionen som en bra stad att både bo i och besöka.

Staden bör verka för att obebyggda fastigheter och fastigheter med stora ytor tas i anspråk för ny bebyggelse. Inom några av de stora kvadratiska kvarteren finns det ytor som kan förtätas. Att ansluta till befintligt bebyggelsemönster kan innebära att det byggs ett gathus i kvarterlinjen mot gatan och mindre och lägre gårdshus inom kvarteret. Befintliga hushöjder är varierande. Det finns ett värde i att olika hushöjder kan samsas sida vid sida även efter kompletterande tillägg.

Riktlinjer

 • Tillkommande bebyggelse ska utformas så att den väl ansluter till befintligt bebyggelsemönster som gäller i respektive kvarter.
 • Anpassa byggnadsformer efter befintlig eller tidigare typisk tomtindelning.
 • Studera nya byggnadshöjder i förhållande till intilliggande bebyggelse. Påverkan på stadsbilden och platsens specifika stadsrum ska analyseras och utredas med volymstudier.

Att bygga på med ytterligare en eller flera våningar är en företeelse som funnits med i städernas utvecklingsmöjligheter under flera århundraden. Vi har en lagstiftning som stödjer bevarande och som vill undvika att byggnader med stort värde förvanskas. Det innebär dock inte att påbyggnader är omöjliga att genomföra, men var och hur de ska utföras är av största vikt att utreda. Påbyggnader är framförallt möjliga på byggnader som inte bedöms ha mycket höga eller höga kulturhistoriska värden.

Riktlinjer

 • Påbyggnaden ska anpassas till den befintliga byggnadens karaktärsdrag.
 • Påbyggnader ska utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse i dess omgivning.
 • Påbyggnadens påverkan på stadsbilden och
  dess specifika stadsrum ska analyseras och utredas med volymstudier.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024