Gå till innehåll

Verktygsfält

Klassificering

Varje byggnad har en egen historia och de befintliga värdena varierar. Att en byggnad är markerad i programmet visar på att den har ett kulturhistoriskt värde. Klassificieringen bygger på en tregradig skala, varje nivå har specifika riktlinjer. Vissa byggnader är inte färgmarkerade, det innebär att de inte har sådana kvaliteter som behövs för att ingå i klassificieringen.

Plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet, underhåll och förbud mot förvanskning gäller alltid.

Inventering

År 2018 inventerades samtliga byggnader fram tills 1980 i Vänersborgs innerstad.

Inventeringen ska ses som en första bedömning och vägledning inför planering av nya ändringar. Vid ändringar som kräver bygglov eller vid upprättande av detaljplan bör en antikvarisk förundersökning eller en kulturmiljöutredning klargöra vilka de befintliga värdena och kvalitéerna är.

Klassificering av byggnader

Nedan i kartan kan du se vilket kulturhistoriskt värde en specifik byggnad har, genom att klicka på en byggnad kan du få detaljerad information.

Karta Klassificering av byggnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan fungerar bäst i Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Riktlinjer

 • Byggnader ska hanteras som särskilt värdefulla i enlighet med PLB 8 kap. 13 § som förbjuder förvanskning.
 • Ambitioner vid vård och underhåll av byggnaden ska vara mycket höga.
 • Ny detaljplan ska föregås av en kulturmiljöutredning. I detaljplanen ska byggnader och bebyggelsemiljöer lyftas fram och ges skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser.
 • Vid bygglov ska en antikvarisk förundersökning, anpassad efter åtgärden, tas fram. Det kan bli aktuellt med anpassade byggnadstekniska lösningar, färg- och materialval.
 • Rivningslov ska undvikas. Om frågan om rivning väcks ska ansökan föregås av en antikvarisk utredning.

 • Byggnader bör hanteras som särskilt värdefulla i enlighet med PBL 8 kap. 13 § som förbjuder förvanskning.
 • Ambitioner vid vård och underhåll av byggnaden ska vara hög.
 • Inför detaljplan ska en kulturhistorisk utredning göras som utreder om byggnaden ska klassas som särskilt värdefull (PBL 8 §13). I detaljplan kan det bli aktuellt med skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser.
 • Vid bygglov ska en antikvarisk förundersökning, anpassad efter åtgärden, tas fram. Det kan bli aktuellt med anpassade byggnadstekniska lösningar, färg- och materialval.
 • Rivningslov ska ges mycket restriktivt. Om frågan om rivning väcks ska ansökan föregås av en antikvarisk utredning.

 • Byggnader ska behandlas mycket varsamt vid ombyggnad och underhåll.
 • Klassificeringen innebär en särskild påminnelse om att ändringar ska ske med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.
 • Vid bygglov kan åtgärder behöva anpassas så att de utförs varsamt mot byggnadens ursprungliga utformning och tidstypiska byggnadsdetaljer

All bebyggelse lyder under plan- och bygglagens varsamhetskrav (PBL 8 § 17). Kravet på varsamhet innebär att man ska ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och att dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024