Gå till innehåll

Verktygsfält

Badanläggningar

Den som ska driva en badanläggning som är tillgänglig för allmänheten eller många människor måste först anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, badkar, dammar, flyt-tankar. Anmälan görs på Mina sidor.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas och då måste anmälan innehålla alla uppgifter som krävs för vår granskning. Dessa uppgifter och handlingar behövs:

  • schematisk ritning som beskriver bassänger med tillopp, avlopp och skvalprännor och samtliga anläggningsdelar för vattenrening.
  • beskrivning av vilka vattenreningssteg, inklusive desinfektion, som finns till bassängbadet
  • antal badande per timme som anläggningen är dimensionerad för
  • förteckning över vilka kemikalier som används för att upprätthålla badvattenkvalitén
  • planritning över samtliga utrymmen som tillhör verksamheten – bassängrum, omklädningsrum, duschar, toaletter, bastu, städutrymmen med mera, samt var till- och frånluftsventiler är placerade och vilka luftflöden (liter per sekund) de har.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgift för att handlägga din anmälan enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljö- och byggnadsförvaltningen så fort som möjligt.

Sköta en badanläggning

Den som driver en badanläggning är ansvarig för att människor och miljön inte utsätts för olägenheter. Det är viktigt att regelbundet kontrollera badvattenkvalitén, hygien, luftkvalitét och utsläpp till vatten, mark och luft.

För att minimera riskerna är reningen av vattnet, desinfektionsmetoderna och skötseln av anläggningen viktiga. Egenkontroll av verksamheten ska utföras kontinuerligt för att minska riskerna för de badande och miljön. I kontrollansvaret ingår följande:

  • Det ska finnas rutiner för att löpande kontrollera att all utrustning för drift och kontroll är i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Kontroller och förebyggande åtgärder ska dokumenteras.
  • Undersökningar och bedömningar av miljö- och hälsoriskerna med verksamheten ska ske löpande och systematiskt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.
  • Om det sker driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller för miljön, ska miljöförvaltningen genast underrättas om detta.
  • Förteckning ska upprättas över de kemiska produkter, inklusive städkemikalier, som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risk för miljö och hälsa.

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör regelbundet både oanmälda och föranmälda tillsynsbesök av badanläggningar. Då granskar vi anläggningen, skötsel och egenkontroll. Tillsyn kan även ske vid klagomål. I tillsynstiden ingår förberedelser för inspektion, tillsynsbesök, resa, inspektionsrapport, registrering och expediering.

Mer information om bassängbad

Folkhälsomyndigheten informerar om regler för bassängbad och ger råd om hälsorisker och skötsel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2023