Gå till innehåll

Verktygsfält

Hygieniska verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära hälsorisker såsom smitta eller infektion, allergier, hudskador och ärrbildning. Att låta punktera hud eller slemhinnor innebär alltid en hälsorisk, eftersom dessa utgör kroppens eget skydd. Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att minimera de risker som kan förekomma genom god hygien och rutiner för städning och rengöring. Genom tillsyn kontrolleras att verksamheten följer miljöbalken. Sedan 2021 omfattas fler verksamheter av anmälningsplikt enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Här finns information om hur du anmäler din verksamhet. Anmälan görs på Mina sidor.

Hygieniska verksamheter med stickande eller skärande behandling, som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Exempel på sådana verksamheter är fotvård, tatuering och kosmetisk tatuering, akupunktur, rakning mot hud, piercing och håltagning med pistol.

Den som ska starta en sådan verksamhet måste anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas och då måste anmälan innehålla alla uppgifter som krävs för vår granskning. Dessa uppgifter och handlingar ska finnas med:

  • Planritning över lokalen. Skalenlig ritning (skala 1:100 eller 1:50) där utrymmen och inredning framgår, samt vatten och avlopp.
  • Ventilationsritning. Var till- och frånluftventiler är placerade i lokalen samt luftflöden med liter per sekund.
  • Beskrivning av hygienrutiner. Rengöring av lokaler och inredning, rengöring av instrument, personlig hygien, hygien i samband med behandling.
  • Beskrivning av din hantering av avfall/farligt avfall. Sortering och förvaring av avfall från verksamheten och var det lämnas.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgift för att handlägga din anmälan enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Om din verksamhet ändras

Om verksamheten upphör eller om någon annan tar över den måste du meddela detta till miljö- och byggnadsförvaltningen så fort som möjligt.

Om flera verksamheter delar på lokalen

Om ni är flera verksamheter som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. I anmälan ska ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövare framgå.

Information och regler

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för att öppna en salong där det tidigare inte varit någon liknande verksamhet. Kontakta Bygglov för mer information.

Vill du veta mer om yrkesmässig hygienisk verksamhet?

Socialstyrelsen har publicerat en handbok om yrkesmässig hygienisk behandling. Där finns råd om vad du bör tänka på när du ska planera din verksamhet. Handboken finns på Socialstyrelsens hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023