Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för del av kvarteret Penséen

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Foto över planområdet. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Del av kvarteret Penséen. Planområdet ligger i centrala Vänersborg, öster om Edsgatan mellan Kyrkogatan, Gasverksgatan och Södergatan. Planområdet innefattar fastigheterna Penséen 6, 17, 18 och 21.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning genom nybyggnation av flerbostadshus inom kvarteret. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö samt att utvärdera nya byggnaders utformning och volym i förhållande till stadsbilden och skalan på omgivande bebyggelse.

Planför­slaget var på samråd under perioden 29 januari - 6 mars 2020. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Marie Karlsson, e-post:
marie.karlsson03@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 06.

alternativt via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post:
alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521- 72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023