Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för södra Sanden

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Foto över planområdet. Foto.

Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till Detaljplan för södra Sanden. Planområdet ligger på Sanden, och omfattar området mellan Vassbottenleden och trafikkanalen. Området ingår i det som är utpekat som andra och tredje etappen i omvandlingen av södra Sanden enligt planprogram godkänt av kommunfullmäktige i september 2017. Planförslaget är i enlighet med kommunens Översiktsplan 2017 och ställs ut för samråd enligt 5 kap. 11c § plan- och bygglagen (2010:900).

Syftet med detaljplanen är kortfattat att omvandla industri-, handels- och verksamhetsområdet till en ny stadsdel för bostäder med centrumverksamheter i entréplan, kontor och till viss del handel. I området föreslås nya parker samt gång- och cykelvägar. Vattenkontakten är en viktig faktor för Vänersborgs identitet som ska utvecklas inom planområdet.

Den nya detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, har betydelse för allmänheten och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför bedöms att planförslaget ska handläggas med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).

Planför­slaget var på samråd under perioden 18 april - 10 juni 2022. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 795.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster., mars 2022
Naturvärdesinventering Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster., 2021-12-17
Markteknisk undersökningsrapport - geoteknik Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-21
PM Geoteknik Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-21
Vibrationsutredning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-17
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-13
Strategi för klimatanpassning med avseende på höga vattennivåer i Vänern Pdf, 1019.2 kB, öppnas i nytt fönster., 2021-12-08
Klimatanpassningsstrategi för södra Sanden i Vänersborg Pdf, 195.2 kB, öppnas i nytt fönster., 2022
Riskutredning med avseende på farligt gods Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-13
Trafikutredning Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-03-02
Bullerutredning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster., 2021-12-17
VA- & dagvattenutredning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-03-02
Solstudie Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-03-23
Hydrogeologiska förutsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-13
Luktutredning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-01-12
Vindstudie Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster., 2022-02-22
Illustrationer Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023