Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för sportcentrum och Torpagärdet

SAMRÅD PÅGÅR MELLAN 20 NOVEMBER 2023 OCH 15 JANUARI 2024

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för sportcentrum och Torpagärdet. Planområdet är ett 28 hektar stort område som ligger direkt söder om centrala Vänersborg. Området består av sportcentrum i väster, Torpagärdet i öster och Torpavägen i mitten som delar upp området i två delar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande aktivitets- och rekreationsområde med träningsanläggningar, spontanidrott, stadspark, lek och pedagogiska ytor etc. samt koppla samman de två stora områdena, sportcentrum och Torpagärdet, med varandra. Detaljplanen möjliggör också en vidareutveckling av befintlig bensinstation som ligger i den västra delen av planområdet; direkt anslutande till sportcentrum.

I samband med detaljplaneläggningen ses också parkeringsplatserna, trafikflödet, kollektivtrafiken, den gröna infrastrukturen, utemiljön samt möjliggörande för en ökad trygghet inom och utanför planområdet över.

Den nya detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och har betydelse för allmänheten. Därför bedöms det att planförslaget ska handläggas med utökat planförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planför­slaget är på samråd under perioden 20 november 2023 – 15 januari 2024 enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du samrådshandlingar.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Biblioteket i Vänersborg, Sundsgatan 6, Vänersborg

Samrådsmöte

Plats: Torget på Tärnaskolan, Nämndemansgatan 1, Vänersborg
Datum: 30 november 2023
Tid: 18.00-19.30

Kommunens representanter kommer att berätta om de visioner som finns för området. Utöver plan- och stadsarkitekt kommer även representant för kommunens brottsförebyggande arbetet (BRÅ) finnas på plats. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar och utredningar finns tillgängliga under mötet.

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 15 januari 2024. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Geoteknisk utredning Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Barnkonsekvensanalys (BKA) Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsprogram Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Angelika Lunnari, e-post:
angelika.lunnari@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023