Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för sportcentrum och Torpagärdet

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för sportcentrum och Torpagärdet. Planområdet är ett 28 hektar stort område som ligger direkt söder om centrala Vänersborg. Området består av sportcentrum i väster, Torpagärdet i öster och Torpavägen i mitten som delar upp området i två delar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande aktivitets- och rekreationsområde med träningsanläggningar, spontanidrott, stadspark, lek och pedagogiska ytor etc. samt koppla samman de två stora områdena, sportcentrum och Torpagärdet, med varandra. Detaljplanen möjliggör också en vidareutveckling av befintlig bensinstation som ligger i den västra delen av planområdet; direkt anslutande till sportcentrum.

I samband med detaljplaneläggningen ses också parkeringsplatserna, trafikflödet, kollektivtrafiken, den gröna infrastrukturen, utemiljön samt möjliggörande för en ökad trygghet inom och utanför planområdet över.

Den nya detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och har betydelse för allmänheten. Därför bedöms det att planförslaget ska handläggas med utökat planförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planför­slaget var på samråd under perioden 20 november 2023 – 15 januari 2024 enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du samrådshandlingar.

Nu omarbetas handlingarna för att sedan kunna ställas ut på granskning senare under året.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Geoteknisk utredning Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Barnkonsekvensanalys (BKA) Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsprogram Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Angelika Lunnari, e-post:
angelika.lunnari@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024