Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Sikhallsviken

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Bild över planområdet. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Sikhallsviken. Planområdet ligger öster om Frändefors och Brålanda vid Vänerskusten och sträcker sig från hamnen och badplatsen i Sikhall ungefär en kilometer in mot land.

Detaljplanen syftar till att skapa sjö- och naturnära bostadstomter och öka attraktiviteten för boende och besökande genom utvecklingsmöjligheter för småbåtshamn och campingplatserna inom det föreslagna LIS-området (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Sikhall. Detaljplanen vill också ge möjlighet att driva mindre verksamheter av olika slag, med inriktning på besöksnäring, blandat med bostäder.

Planför­slaget var på samråd under perioden 18 december 2017 – 31 januari 2018 enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla­gen. De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar nedan.

I juli 2021 inlämnades visionsskisser från en exploatör som till vissa delar skiljer sig från samrådsförslaget. I oktober 2021 fattade byggnadsnämnden beslut om att arbeta vidare med att anpassa detaljplaneförslaget till de intentioner som fastighetsägare visat på i skisserna. Innan planförslaget kan omarbetas och skickas ut på granskning behöver ett antal undersökningar göras. Miljö- och byggnadsförvaltningen väntar på klartecken från exploatörerna att gå vidare med undersökningarna.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Trafikanalys Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2023