Gå till innehåll

Verktygsfält

Lantbruk

Kommunen har ansvar för miljöskyddstillsyn på lantbruk. Det sker enligt Miljöbalken, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som ges ut av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Vi tittar bland annat på:

 • gödselhantering/lagring/spridning
 • växtnäring
 • tillgänglig areal och beräkning av tillförd växtnäring
 • kemikalier och bekämpningsmedel ( hantering, lagring, spridning och tillstånd)
 • oljecisterner
 • förvaring och hantering av avfall
 • egenkontroll

Lagring och spridning av gödsel

Alla djurhållare med fler än två djurenheter ska ha gödsellagringsplats. Gödseln ska förvaras på gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsplats t.ex. en tät container. Lagringsplatsen ska ha tillräckligt stor lagringskapacitet för att klara en lagringstid på ett visst antal månader beroende på djurslag och djurantal. Ytterligare lagringskapacitet kan behövas om det ej går att sprida som planerat.

 • Lantbrukaren ska beräkna och dokumentera den lagringsvolym som krävs för gödseln som produceras på gården.
 • Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte tillföras mer än 22 kg totalfosfor/ha spridningsareal och år. Man får räkna med all spridningsareal/år under perioden.
 • Lantbrukaren ska beräkna och dokumentera behovet av kvävegödsling.
 • Tillförseln av stallgödsel ska begränsas till högst 170 kg kväve per ha och år.
 • Tillförseln av lättillgängligt kväve inför höstsådd begränsas till högst 60 kg till höstoljeväxter och 30 kg till övrig höstsäd.
 • Lantbrukaren ska vid all gödselspridning lämna minst 2 m skyddsavstånd till sjöar och vattendrag - Ingen gödsel får spridas på åkrar som sluttar kraftigt (> 10%) ner mot sjö eller vattendrag.

Gödselspridning under året

Flyt-och fjäderfägödsel samt urin

nov - feb är det totalt spridningsförbud

mars- juli är det tillåtet men ej på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.

aug - okt endast i växande gröda eller före höstsådd

Fastgödsel (ej fjäderfä)

nov - feb är det totalt spridningsförbud

mars- juli är det tillåtet men ej på snötäckt,frusen eller översvämmad mark.

aug- sept endast i växande gröda eller före höstsådd

okt endast i växande gröda eller före höstsådd och ska nedbrukas inom 12 tim

Mer information

Miljöhusesyn som ges ut av LRF ger en samlad och övergripande information om gällande lagstiftning inom jordbruket. Den är dessutom ett bra hjälpmedel för din egenkontroll.

På Greppa näringens hemsida finns också bra information om gödselhantering, hantering av växtskyddsmedel och mycket annat som berör lantbruket.

Mer information om lantbruk finns på Jordbruksverkets hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2023