Gå till innehåll

Verktygsfält

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Inom Vänersborgs kommun är miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynsmyndighet inom miljöskyddsområdet. Det innebär att förvaltningen både ska informera om och kontrollera efterlevnaden av miljölagstiftningens bestämmelser.

Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

Vissa anläggningar och verksamheter måste ha tillstånd eller anmälas enligt miljöbalkens regler. Detta gäller t.ex. avlopp och kyl- och värmeanläggningar, men även jordbruk med mer än 100 djurenheter. Anmälan görs på Mina sidor.

Andra verksamheter, så som upplag av avfall, större fordonstvättar och bensinstationer, många verkstadsindustrier och kemtvättar m.fl., omfattas av prövningsplikt. Alla dessa går att finna i miljöprövningsförordningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvaret över samtliga miljöfarliga verksamheter i kommunen, med undantag för fem stora tillståndspliktiga verksamheter där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Miljötillsyn inom lantbruket

Enligt Miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som kan antas medföra olägenhet för hälsa eller miljö planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte.
Läs mer om miljötillsyn inom lantbruket

Överlåtelse eller nedläggning av verksamhet

Om du planerar en överlåtelse eller en nedläggning av en miljöfarlig verksamhet ska du kontakta Miljö och hälsa så snart som möjligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024