Gå till innehåll

Verktygsfält

Oljeavskiljare

Oljeavskiljaren är en säkerhetsanordning som kan förhindra att olja släpps ut till avloppsnätet eller vattendrag. Den ska vara rätt utformad utifrån verksamheten och ändamålet samt vara rätt dimensionerad enligt SS-EN 852-2. En oljeavskiljare bör vara utrustad med larm som kan testas och kontrolleras regelbundet. Det finns olika sorters larm: nivålarm vid överfyllnad eller stopp i utloppet, skiktlarm när fett- eller oljenivå är i nivå för att beställa tömning och slamlarm för att övervaka slam- eller sandnivå i botten på oljeavskiljaren. Verksamheten bör fundera över vilka larm som kan behövas för just den oljeavskiljare som ska användas.

När behövs en oljeavskiljare?

Verksamheter där det finns risk för att vatten förorenat med olja kan nå spill- eller dagvattennätet ska utvärdera behovet av en oljeavskiljare.

Exempel på anläggningar som kan behöva en oljeavskiljare är fordonstvättar, drivmedelsanläggningar, verkstäder och industrier som hanterar oljor.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ansvaret för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp av avloppsvatten och bör ha kännedom om den verksamhet som bedrivs inom fastigheten. Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren bör avtala vem som är ansvarig för kontroll, skötsel och tömning av oljeavskiljaren.

Underhåll av oljeavskiljare

Oljeavskiljaren behöver underhållas regelbundet för att säkerställa att den fullföljer sin funktion. Verksamhetsutövaren ska inkludera oljeavskiljaren i ett fungerade egenkontrollprogram som inkluderar bland annat rutiner för kontroll och tömningen. Oljeavskiljaren ska besiktigas vart femte år av fackkunnig personal som utfärdar ett besiktningsprotokoll.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2023