Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av detaljplan för Del av Holmängen, verksamheter m.m., nr 481

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Del av Holmängen, verksamheter m.m., nr 481, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger centrumnära i den södra delen av Vänersborgs tätort, vid Holmängens industriområde. Ändringen berör allmänna platser i den gällande detaljplanen och endast fastigheterna Skaftet 2 och Kilen 12 som angränsar till Östra vägen och Kilgatan. I anslutning till området växer det nya bostadsområdet för Holmängen fram.

Syftet med planändringen, gällande fastigheterna Skaftet 2 och Kilen 12, är att utöka användningsmöjligheterna i området och komplettera med användningen besöksanläggning för att möjliggöra exempelvis olika typer av fritidsanläggningar. Genom utökad byggrätt vad gäller exploateringsgrad och tillåten högsta höjd skapas nya förutsättningar för verksamhetsutveckling inom fastigheterna Skaftet 2 och Kilen 12.

I samband med planändringen digitaliseras allmänna platser i detaljplanen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga detaljplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag.

Planför­slaget var på samråd under perioden 8 december 2021 - 20 januari 2022. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 16 februari - 15 mars 2022, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Ändring av detaljplan för Del av Holmängen, verksamheter m.m., nr 481 den 5 april 2022 (BN § 44). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 12 april 2022.

Beslutet att anta Ändring av detaljplan för Del av Holmängen, verksamheter m.m., nr 481 har fått laga kraft den 3 maj 2022.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 755.8 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 214.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 224.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 481 Pdf, 864.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023