Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av detaljplan för del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna, nr 404, gällande Anundstorp 1:51

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av detaljplan för del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna, nr 404, gällande Anundstorp 1:51. Planområdet ligger på Vänersnäs, i de östra delarna av Vänersborgs kommun.

Avsikten med ändringen är att möjliggöra för husvagnar att kunna stå på platsen året om utan att för den del frångå småskaligheten i området.

Fastigheten Anundstorp 1:51 är bebyggd med en by av husvagnar och uthus. Fastigheten ägs av en ekonomisk förening vars syfte är att tillhandahålla husvagnsplatser för sina medlemmar.

Den ursprungliga detaljplanen är från 1997 men under 2020 gjordes en ändring av denna plan. Syftet med ändringen var i huvudsak att möjliggöra för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Området har i detaljplanen från 1997 haft användningen N1 – Husvagnsuppställning och fick genom ändringen 2020 användningen N - Camping och friluftsliv. Efter den senaste planändringen har det visat sig att det inte är möjligt att bevilja bygglov för permanent uppställning av husvagnar inom ändamålet Camping och friluftsliv så som avsikten var då ändringen av detaljplanen gjordes. Camping och friluftsliv förutsätter i grunden en näringsverksamhet med uthyrning av uppställningsplatser och så är det inte i det här fallet. Det finns därför ett behov av att göra en ny ändring, enbart för denna ”husvagnsfastighet” för att möjliggöra att husvagnarna kan användas året om.

Planför­slaget var på samråd under perioden 22 februari - 27 mars 2021. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 14 maj - 4 juni 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog ändring av detaljplan för del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna, nr 404, gällande Anundstorp 1:51 den 22 juni 2021 (BN § 69). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 29 juni 2021.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 21 juli 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 408.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 194.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 258.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ändring av detaljplan, planbeskrivning, laga kraft 2020-05-13 Pdf, 597.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ursprunlig planbeskrivning, laga kraft 1997-10-27 Pdf, 698.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2022