Gå till innehåll

Verktygsfält

Upphävande av del av tomtindelning Sippan 12 och Huvudnäs 3:12

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till upphävande av tomtindelning nr 1580K-S40 i den del den berör fastigheterna Sippan 12 och Huvudnäs 3:12. Fastigheterna ligger i centrala Vänersborg utmed södra delen av Residensgatan.

Avsikten med att upphäva tomtindelningen för de båda fastigheterna är att de ska kunna läggas samman till en fastighet då de numera utgör en enhet med gemensamma funktioner som infart, gårdsplan, adress, elinstallation och värmesystem.

Planförslaget handläggs med förenklat ändringsförfarande. Förenklat ändringsförfarande innebär att det endast hålls ett samråd med länsstyrelsen, lantmäteriet och ägare till de fastigheter som är inom området där bestämmelsen ska upphävas. I det här fallet upphävs bestämmelsen om fastighetsindelning (Tomtindelningen) för fastigheterna Sippan 12 och Huvudnäs 3:12.

Planför­slaget var på samråd under perioden 21 september - 6 oktober 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i en samrådsredogörelse. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden beslutade att upphäva del av tomtindelning 1580K-S40 gällande Sippan 12 och Huvudnäs 3:12 den 26 oktober 2021 (BN § 121). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 2 november 2021.

Beslutet att upphäva del av tomtindelning 1580K-S40 gällande Sippan 12 och Huvudnäs 3:12 har fått laga kraft den 24 november 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 698.8 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Samrådsredogörelse Pdf, 202.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023