Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Trestad Center västra

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Trestad Center västra. Planområdet ligger i anslutning till befintligt industri- och verksamhetsområde i Trestad Center, Vänersborg.

Syftet med detaljplanen är att utveckla industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark. Del av planområdet berörs av luftburna kraftledningar vilka läggs inom användningsområde för teknisk anläggning. Inom planområdet föreslås även naturmark dels för att bevara en rad med ekar längs den enskilda vägen och dels för att ge plats för fördröjning och rening av dagvatten.

Planför­slaget var på samråd under perioden 12 december 2019 - 30 januari 2020. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 5 oktober - 2 november 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Trestad Center västra den 2 mars 2021 (BN § 18). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 11 mars 2021.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 6 april 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 237.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Arkeologisk utredning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2023