Gå till innehåll

Verktygsfält

Upphävande av byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till upphävande av byggnadsplan nr 173 samt delar av byggnadsplan nr 287. Området där planerna ska upphävas (inte längre gälla) gäller stora delar av bebyggelsen i Nordkroken, norr om Vargön. Främst berör det området kring västra delen av Västra vägen och Slomvägen, men även en del hus i sydöst vid kanten av Halleberg och Kvarntorpsbäcken. Den samlade bebyggelsen kring Nordkroksvägen och centrala delar av Nordkroken berörs inte.

Anledningen till att kommunen vill upphäva delar av byggnadsplan nr 287 är att ge bättre möjlighet att avgöra från fall till fall vad som ska få byggas. Idag styrs det av byggnadsplanens bestämmelser som beslutades för över 40 år sedan. Nu vet vi att delar av området riskerar att översvämmas i framtiden. Trots det måste kommunen godkänna bygglov som följer byggnadsplanens bestämmelser. Samtidigt hindrar byggnadsplanen möjligheter att bygga på andra platser, där det kan vara lämpligt. Enligt förslaget kommer delar av byggnadsplan nr 287 att fortsätta gälla. Det är delar som skyddar grönområden, så att de inte byggs bort för allmänheten.

Kommunen föreslår även att det sista av byggnadsplan nr 173 från år 1940 upphävs. Nästan hela byggnadsplanen upphävdes när nya planer gjordes för Nordkroken på 1970-talet, men två restbitar blev kvar. Planen kommer inte att ha någon funktion när stora delar av byggnadsplan nr 287 tas bort.

Upphävandeförslaget var på samråd under perioden 27 april – 18 juni 2020 enligt 5 kap 11 § plan- och byggla­gen. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och förslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 10 november - 15 december 2020, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden beslutade att upphäva byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken den 19 januari 2021 (BN § 3). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 26 januari 2021.

Beslutet att anta Upphävande av byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken överklagades. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har den 7 juni 2022 beslutat att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Beslutet meddelades den 7 juni 2022.

Beslutet att upphäva byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken har därför fått laga kraft den 7 juni 2022.

AKTUELLA HANDLINGAR

Beskrivning, byggnadsplan 173 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av upphävandets innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som förslaget har.

Beskrivning, byggnadsplan 287 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av upphävandets innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som förslaget har.

Upphävandekarta för byggnadsplan 173 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs.

Upphävandekarta för byggnadsplan 287 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Upphävandekartan är en formell karta som visar var byggnadsplanen upphävs och var den fortsatt gäller.

Granskningsutlåtande Pdf, 150.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 528 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 287 Pdf, 784.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post:
alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2022