Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av stadsplan nr 292, gällande Torparen 1

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan nr 292, gällande Torparen 1, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i Onsjö, och omsluts av Johannesbergsvägen, Agnesborgsvägen och Slåttergatan. Öster om planområdet angränsar Onsjöskolan.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätter inom fastigheten Torparen 1 för att möjliggöra utbyggnad av komplementbyggnader, uterum, inhägnade altaner och tak på uteplatser och balkonger samt se över parkeringssituationen och möjlighet till laddstolpar inom fastigheten. Dessutom anpassas byggrätter till befintliga förhållanden eftersom några byggnader ursprungligen placerades på mark som inte får bebyggas.

Planför­slaget var på samråd under perioden 7 juni - 18 juli 2022. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 14 september - 10 oktober 2022, enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Ändring av stadsplan nr 292, gällande Torparen 1 den 25 oktober 2022 (BN § 110). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 2 november 2022.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 23 november 2023.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 960.3 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 556.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 238.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 263 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1980-12-18 Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2022