Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av stadsplan nr 285 för del av Onsjöområdet (HEDE I), gällande Kvarteret Trädgårdsmästaren

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av stadsplan nr 285 för del av Onsjöområdet (HEDE I), gällande Kvarteret Trädgårdsmästaren, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i stadsdelen Onsjö och innefattar kvarteret Trädgårdsmästaren som avgränsas i norr av Hovslagargatan, i öster av Husargatan och i väster av natur.

Syftet med planändringen är att byggrätter preciseras och utökas något för varje enskild fastighet för att möjliggöra utveckling inom kvarteret Trädgårdsmästaren. Ändringen gäller hela kvarteret Trädgårdsmästaren. I samband med planändringen digitaliseras planen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som finns i området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 6 maj - 2 juni 2021. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 8 juli - 1 september 2021, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samråd och granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Ändring av stadsplan nr 285 för del av Onsjöområdet (HEDE I), gällande Kvarteret Trädgårdsmästaren den 21 september 2021 (BN § 98). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 24 september 2021.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 15 oktober 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 994.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 991.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 137.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1979-01-04 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023