Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av detaljplan nr 341 för Rånnum 10:58, numera Metallurgen 6 (Lunddala särskilt boende) i Vargön)

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan nr 341 för Rånnum 10:58, numera Metallurgen 6 (Lunddala servicebostäder) i Vargön. Planområdet ligger i centrala Vargön och angränsar till Nordkroksvägen, Trastvägen och Lundgrens väg. Planområdet innefattar ett särskilt boende, som idag är ett äldreboende.

För att kunna möjliggöra ett mer praktiskt och yteffektivt vårdboende som uppfyller dagens krav på boendemiljö och gemensamhetsytor krävs det att nuvarande plan förändras. Syftet med planändringen är därför att utreda möjligheten för en ny- och tillbyggnad genom att tillåta en högre byggnadshöjd för delar av fastigheten. Ändringen innebär även att det på delar av fastigheten blir möjligt att bygga komplementbyggnader. Värdefulla träd skyddas också i planförslaget.

Planför­slaget var på samråd under perioden 5 maj - 24 juni 2020, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 5 oktober - 2 november 2020, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter sammanställdes och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Ändring av detaljplan nr 341 för Rånnum 10:58,numera Metallurgen 6 (Lunddala särskilt boende) i Vargön den 15 december 2020 (BN § 109). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 18 december 2020.

Beslutet att anta ändring av detaljplanen har fått laga kraft den 11 januari 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 618.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 136.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 587.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Planbeskrivning, 1989-01-24 Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023