Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av stadsplan för Vallmon 6, nr 318

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan för Vallmon 6 nr 318, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i de centrala delarna av Vänersborg längs Hamngatan och Järnvägsbacken.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för tillfälligt boende samt ytterligare användningar som anses vara förenligt med gällande stadsplanens syfte såsom kontor, hälsa och service. Ändringen av stadsplanen är en anpassning av dagens användande av huvudbyggnaden på Vallmon 6.

Planför­slaget var på samråd under perioden 9 maj - 31 maj 2022. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 13 juni - 31 augusti 2022, enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Ändring av stadsplan för Vallmon 6, nr 318 den 20 september 2022 (BN § 98). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 22 september 2022.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 13 oktober 2022.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 414.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 76.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 124.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 318 Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Angelika Lunnari, e-post:
angelika.lunnari@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 75.


BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024