Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring för del av stadsplan nr 120, gällande Hyveln 1,2 och 3 samt Prismat 1

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring för del av stadsplan nr 120 gällande Hyveln 1, 2 och 3 samt Prismat 1, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i stadsdelen Torpa och angörs mot Gropbrovägen via Poppelvägen.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätter inom kvarteren Hyveln och Prismat för att möjliggöra utbyggnad av inglasade altaner och komplementbyggnader för gemensamma ändamål samt anpassa byggrätter till befintliga förhållanden eftersom några byggnader ursprungligen placerades något förskjutet i förhållande till byggrätten. Ändringen gäller för den del av befintlig stadsplan som gäller inom fastigheterna Hyveln 1, 2 och 3 samt Prismat 1.

I samband med planändringen digitaliseras planen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som finns i området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 14 juni - 19 juli 2021. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 26 augusti - 4 oktober 2021, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan

Byggnadsnämnden antog ändring för del av stadsplan nr 120 gällande Hyveln 1, 2 och 3 samt Prismat 1 den 26 oktober 2021 (BN § 118). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 2 november 2021.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 24 november 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 177.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 236.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1969-05-08 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

alternativt via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521- 72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023