Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Brännjärnet 1 m.fl.

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Brännjärnet 1 m. fl. Planområdet ligger i centrala Vargön, ca 5 km öster om Vänersborg. Området angränsar till järnvägen Älvsborgsbanan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Detaljplanen syftar även till utökning av byggrätt, säkerställa ett skyddsavstånd till järnväg genom en begränsning av att marken inte får bebyggas samt säkra ett vegetationsskydd mellan verksamhet och förskola/ bostäder.

Planför­slaget var på samråd under perioden 4 mars - 23 april 2020. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 5 oktober - 2 november 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Brännjärnet 1 m. fl den 2 mars 2021 (BN § 16). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 11 mars 2021.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 6 april 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 503.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 257.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 151.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2023