Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen. Planområdet ligger i centrala Vänersborg och angränsar till Edsvägen, Lyckhemsgatan, Huvudnäsgatan samt Styrmansgatan.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätter inom kvarteret Vargen genom att dels ta bort prickmark för att kunna uppföra garage, komplementbyggnader samt tillbyggnader och dels anpassa byggrätter till befintliga förhållanden. Ändringen gäller för den del av befintlig stadsplan som fortfarande gäller, vilket innefattar hela kvarteret Vargen.

I samband med ändringen digitaliseras planen. Det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i den nya plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som idag finns i området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 26 januari 2021 - 24 februari 2021. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 21 januari 2022 - 21 februari 2022, enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden beslutade att anta Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen den 5 april 2022 (BN § 45). Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 12 april 2022.

Beslutet att anta Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen överklagades. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Beslutet meddelades den 8 november 2022. Detta beslut har inte överklagats till nästa instans inom överklagandetiden.

Beslutet att anta Ändring av stadsplan nr 24 för kvarteret Vargen har därför fått laga kraft den 29 november 2022.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 506.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse Pdf, 343.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1945-06-01 Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.

PM, geoteknik Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2022