Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för del av Hamngatan och Järnvägsbacken

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Foto över planområdet. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för del av Hamngatan och Järnvägsbacken. Planområdet ligger mellan Hamnkanalen och kvarteren väster om Residensgatan. I söder avgränsas planområdet av resecentrum och i norr av Kungsgatan och Residensbron.

Syftet med detaljplanen är att:

  • möjliggöra väderskyddade uteserveringar som kan användas året runt längs Hamngatan.
  • möjliggöra bryggor längs Gamla Hamnkanalens kajkanter.
  • modernisera delar av detaljplan 264 för Lilla Vassbotten med Vassbottenleden.
  • bevara och utveckla Hamngatan inom riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Planför­slaget var på samråd under perioden 14 mars - 15 april 2022. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 681.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post:
alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023